Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjone

Innhold

Frivillige organisasjoner kan få støtte til drift, prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Med personer med innvandrerbakgrunn menes personer som er født i utlandet av to utenlandske foreldre eller som er født i Norge av to utenlandske foreldre.

40 kommuner gir støtte til lokale aktiviteter, og IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter.

Ordningen har tre delmål:

 1. øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet.
  Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.
 2. økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter.
  Målgrupper er innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere.
 3. forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.
  Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold.


Kommunene er: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Ålesund, Alta, Asker, Bjørnafjorden, Eidsvoll, Grimstad, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Larvik, Lindesnes, Lillehammer, Lørenskog, Molde, Moss, Narvik, Nordre Follo, Porsgrunn, Stjørdal, Øygarden, og Ullensaker.

Ramme for Porsgrunn kommune i 2024: 724 201,- kroner.

Søknadsfristen er 17.mars.2024

Det er NAV Porsgrunn som koordinerer tilskuddet og behandler søknader på vegne av kommunen

Hvem kan motta tilskudd

Det er kun lokale frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret og som er registrert i Porsgrunn kommune som kan motta tilskudd over denne ordningen. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig arbeid på ikkefortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Tildeling av driftsstøtte forutsetter at organisasjonen bidrar aktivt til integrering og arbeider 
for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Driftstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte. Organisasjoner må ha eksistert i minimum 1 år for å kunne få støtte. For å kunne motta driftstøtte settes det et veiledende krav til minst 20 betalende medlemmer
basert på medlemstall i 2023, dersom organisasjonen ble etablert i 2022 eller tidligere.
 
I vurderingen av søknader, legges det vekt på følgende:

 • tydelig beskrivelse av hvordan prosjektet/tiltakene skal bidra til å nå formålet og delmålene med tilskuddsordningen
 • tydelig beskrivelse av hvilke målgrupper som skal nås, og at disse samsvarer med målgruppene for tilskuddsordningen
 • konkrete og målbare resultatmål for prosjektet/tiltakene
 • realistisk framdriftsplan
 • realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og resultatmål for prosjektet
 • at organisasjoner har kompetanse og erfaring på området og kunnskap om og evne til å bruke egnede metoder for gjennomføring av prosjektet/tiltakene
 • at tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonale bakgrunn
 • at søker/organisasjon har nettverk, forankring og gjennomslag i aktuelle miljøer/lokalsamfunn
 • at frivillig arbeid skal bli brukt i gjennomføringen av tiltakene
 • beskrivelse av samarbeid med kommunen, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis det er relevant for tiltaket


For tiltak rettet mot beboere i asylmottak legges det i tillegg vekt på

 • avtalt eller inngått samarbeid med ledelsen på asylmottak. Kontaktperson må oppgis i søknaden.
 • avtalt eller inngått samarbeid med samarbeidsrådet/beboerrådet på asylmottak
 • avtalt eller inngått samarbeid med kommunen og/eller andre relevante samarbeidspartnere som næringsliv og andre organisasjoner

Dette kan dere få i tilskudd

Det gis støtte til:

 • prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • enkelttiltak, aktiviteter i lokalsamfunn og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere,  på minimum 10 000 kroner

Kommunen kan også gi støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner. Veiledende satser for utmåling av driftstilskudd for lokale innvandrerorganisasjoner er:  

 • 31 000 kroner (under 30 medlemmer) 
 • 40 000 kroner (mellom 30 og 60 medlemmer) 
 • 63 000 kroner (mellom 60 og 80 medlemmer)
 • 94 000 kroner (over 80 medlemmer) 

Tildelingen av støtte baseres på antallet betalende medlemmer, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto.
Organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad.  

Det gis ikke støtte til:

 • Investeringer og anskaffelser
 • konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte
 • tiltak som kun foregår utenfor Norge
 • Prosjekt/tiltaksstøtte kan ikke benyttes til generell drift av organisasjon

En organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet både fra IMDi og Porsgrunn kommune. 
Som støtte fra IMDI regnes også tilskudd som fordeles via det sentrale leddet i en organisasjon.

Hva kan tilskuddet dekke?

Det gis støtte til tiltak og aktiviteter som:

 • bidrar til at voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn og beboere i statlig mottak for asylsøkere deltar i felleskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet (A)
 • bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunn (A)
 • stimulerer til felleskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for personer med innvandrerbakgrunn og øvrig befolkning (A)
 • bidrar til å motvirke negative fordommer, hat, rasisme og diskriminering (A)
 • er direkte rettet mot målgruppen, stimulerer til samarbeid og dialog på tvers av grupper, tro- og livssyn, skaper felleskap og som gir grobunn for respekt, kunnskap og forståelse (A)
 • øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening, informasjon om det norske samfunnet og arbeidsrettede tiltak (B)
 • I er ment å informere om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.) og lokalt frivillig organisasjonsliv (B)
 • styrker den enkeltes grunnleggende ferdigheter, herunder muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter (B)
 • bidrar til å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i lokale organisasjoner (B)
 • omfatter norsktrening. Norsktrening skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig norsktrening. Det gis ikke støtte til norskopplæring (B)
 • gjennomføres i statlig mottak for asylsøkere
 • som bidrar til å forebygge og endre holdninger til negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (C)
 • Mentortilbud til utsatte personer med innvandrerbakgrunn som har måttet bryte med familie og nettverk (C)
 • bidrar til likestilling og likeverd mellom kjønnene (C) Dette inkluderer:
  o Informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap blant, barn, ungdom og foreldre i de aktuelle målgruppene
  o tar sikte på å støtte personer som er utsatt for negativ sosial kontroll i regi av trossamfunn
  o Forebyggende tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og tros- og livssynssamfunn
  o Tiltak som bidrar til bedre dialog mellom frivilligheten og mellom skole og foreldre
  o Tiltak for å styrke unge i å ta selvstendige valg, samt deres rettigheter
  o Tiltak for å mobilisere unge til å delta i forebyggende arbeid
  o Mentorordning til unge utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap
  o Finansiering av erfaringskonsulenter og støttepersoner som er tilgjengelige for den utsatte, og organisering av lokale tema- og nettverkssamlinger
  o Tiltak som øker kunnskapen om kjønns- og seksualitetsmangfold og hvordan LHBTIQ-personer med 
  innvandrerbakgrunn kan være utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap
  o Tiltak som styrker kvinners stilling og livssituasjon samt organisering av selvhjelpsgrupper for kvinner utsatt for diskriminering, trakassering og kvinneundertrykking
  o Tiltak som verner mot diskriminering og gir kvinner rettslig trygghet
  o Tiltak som støtter opp om kvinners nettverk og trygge møteplasser
  o Tiltak som motiverer kvinner til å ta utdanning og delta i arbeidslivet
  o Tiltak som gir økt kunnskap om helse og samfunnsmessige konsekvenser, samt offentlige hjelpetjenester og hjelpetilbud for personer i målgruppen
  o Tiltak som handler om å mestre foreldrerollen i Norge og andre typer forebyggende arbeid som retter seg mot potensielle utøvere av negativ sosial kontroll

Det gis også støtte til aktiviteter på statlige mottak for asylsøkere i Porsgrunn kommune.

Det gis ikke støtte til tiltak og aktiviteter og lignende rettet mot det offentlige i Norge.
Aktiviteter, arrangementer og tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen.

Slik søker dere

Søknad sendes per epost til nav.porsgrunn@nav.no 

Søknadsskjema

Søknaden skal godkjennes av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader.

Når utbetales tilskuddsmidlene?

 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert.
 • Er tilskuddet på over 30 000 kroner, blir utbetalingen delt i to terminer, vår og høst.

Rapportering

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap:

 • I årsrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan aktiviteten/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn prosjektregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i 2023. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.
 • Organisasjonen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av Porsgrunn kommunes tilskuddsbrev. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke fra Porsgrunn kommune i forkant.
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til de som får innvilget støtte.
 • Porsgrunn kommune, IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.(Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd).

Rundskriv

Se www.imdi.no  / Tilskuddsordninger/ Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Klageadgang

Det er mulig å klage på kommunens avgjørelse og det gjøres skriftlig. 
Klagefristen er tre uker fra vedtaksbrevet er utsendt fra kommunen.

Kontakt oss i kommunen

Det er NAV Porsgrunn som koordinerer tilskuddet og behandler søknader på vegne av kommunen.

NAV Porsgrunn
Kammerherreløkka 2
3915 Porsgrunn

Kontaktperson; John-Christian Moen
- mail; john-christian.moen@nav.no@nav.no 
- tlf ; 41760196

Kontaktperson; Grunde Grimsrud
- mail; grunde.grimsrud@nav.no 
- tlf ; 9516780

Til toppen