Medvirkningsmøte om Knutepunkt Porsgrunn

Innhold

Vi inviterer til et åpent medvirkningsmøte om områdereguleringsplanen for Knutepunkt Porsgrunn. Møtet finner sted på Comfort Hotell Porsgrunn onsdag 15. februar kl. 18-20.

Knutepunkt Porsgrunn omfatter området rundt Porsgrunn togstasjon og Kammerherreløkka bussterminal. Området øst for togstasjonen har ikke blitt bygget ut i påvente av viktig infrastruktur i form av dobbeltspor til jernbanen og utbygging av fylkesveg 32.

Områdereguleringsplanen for knutepunkt Porsgrunn skal legge til rette for en arealeffektiv utvidelse av dagens sentrum. Det legges stor vekt på kvalitet i offentlige uterom.

Planen omfatter samtidig viktige avklaringer i forhold til jernbanekorridor og utbyggingsmønster. Realisering av planen forventes å gi ringvirkninger langt ut over planområdet, og kan føre til en økt attraksjonskraft for hele byområdet.

Ved en eventuell realisering av Grenlandsbanen, som knytter Sørlandsbanen og Vestfoldbanen sammen, er Porsgrunn stasjon utpekt til å være stasjonen som betjener Grenland. Dette vil styrke knutepunktfunksjonen ytterligere.

Gjennom planprosessen vil det framkomme hvilket areal som må avsettes til jernbaneformål med tilhørende byggegrenser for å ivareta framtidige utbygginger. For å dekke framtidig kapasitetsbehov sikres det plass til flere spor gjennom stasjonen enn det er i dag.

Områdene rundt og spesielt øst for dagens jernbanestasjon i Porsgrunn er preget av store arealer med bygningsmessig lav utnyttelse og mye overflateparkering. Utbyggings- og transformasjonspotensialet er svært stort til å ligge så sentralt i en by.

Ferdig utbygd er det et mål at prosjektet framstår som en utvidelse av dagens sentrumsområde med et variert tjenestetilbud og knytter bysentrum tettere sammen med skole-, idretts- og universitetsområdene på Kjølnes enn i dag.

Lenke til Fortellerkart for mer informasjon om prosjektet.

Til toppen