Lærerike fagkvelder for barnehageansatte

Innhold

I Porsgrunn kommune har lokalt nettverk for Rekomp arrangert tre spennende og lærerike fagkvelder for barnehageansatte.

Faglig innspill 
Felles overordnet tema for kveldene var inkluderende barnehagemiljø, som inneholdt gode faglige innspill og inspirasjon til å skape et trygt og inkluderende miljø for alle barn.

Trygt og godt barnehagemiljø
Den første fagkvelden hadde vi besøk av FUB (Foreldreutvalg for barnehager) som snakket om hvordan barnehagene kan involvere foreldrene i inkluderingsarbeidet i og utenfor barnehagen. Foreldrene er en viktig ressurs i arbeidet med å skape gode felleskap, både i barnegruppen og i foreldregruppen.

Anne Meyer Ønsker Velkommen (1)

Den andre fagkvelden fikk vi besøk av Marianne Martinsen som til daglig arbeider i Læringsmiljøsenteret. Hun snakket om å skape et trygt og godt barnehagemiljø, der barn kan føle seg inkludert og ha omsorgsfulle relasjoner til andre barn og ansatte. Gode, inkluderende relasjoner er et grunnleggende behov for barns trivsel og utvikling.

Til den tredje og siste fagkvelden hadde vi invitert Line Melvold fra STYD. Hun snakket om hva som kjennetegner et inkluderende lekemiljø, og hva som skal til for å tilrettelegge gode lekemiljø for barn i ulike alderstrinn og utviklingsfaser. Her fikk man mulighet til å reflektere rundt egen praksis og mulige forbedringsområder.

Line Mervold 2

Rekomp
Disse tre fagkveldene har vært en del av arbeidet med Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (Rekomp). Rekomp er en nasjonal ordning for kompetanseheving for barnehagesektoren. Gjennom arbeidet med Rekomp skal vi sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

Formålet
Målet er å styrke kunnskap og kompetanse, og fremme utvikling, læring og trivsel – for å bidra til et likeverdig tilbud for alle barn. Rekomp i Porsgrunn er et samarbeid mellom barnehagene, kommunen og USN. Barnehagemyndigheten i hver enkelt kommune har ansvar for å lede lokalt nettverk i sin kommune.

Aktivitet Sammen
Line Mervold Holder Foredrag
Til toppen