Et stort antall lærere har tatt videreutdanning

Innhold

I Porsgrunnskolen har mange lærere tatt videreutdanning. God faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen bidrar til å styrke elevenes læring.

Porsgrunn kommune har tatt den statlige satsingen på videreutdanning for lærere på alvor.

Helt siden 2012, har skoleeier sammen med skoleledelsene, oppfordret lærere til å ta videreutdanning for å kunne tilby elevene enda bedre kvalitet i opplæringen.

- Videreutdanning fører til faglig påfyll og utvidet kunnskap gjennom fagfornyelse. Vi får også mange lærere med den kompetansen som kreves i henhold til forskriften om kompetansekrav for tilsetting og undervisning, sier kommunalsjef for Oppvekst Tollef Stensrud.

Tollef Og Merethe

Porsgrunn kommune har rundt 345 lærerårsverk. En opptelling viser at vi siden 2012 har 457 godkjente videreutdanninger.

Antall Godkjente Videreutdanninger

- Mange lærere har tatt flere videreutdanninger. Vi er stolte av både lærerne og skolene som har lagt til rette for at vi skal ha best mulig kompetanse i Porsgrunnskolen, sier Stensrud

- Dette er et resultat vi er mektig stolte over. De fleste gjennomfører både jobb og utdanning samtidig, og skoleledelsene er flinke til å tilrettelegge for at det faktisk er mulig, sier spesialrådgiver i Oppvekst Merete Høgseth Kronstad.

Hun forteller at vi har hatt egne regionale studietilbud i norsk, engelsk og matematikk på 30 studiepoeng for lærere på barnetrinnet. Det regionale tilbudet har vært i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Kjølnes.

- Det har gitt mulighet for at flere lærere har sluppet å reise langt. De har kunnet samarbeide internt på den enkelte skole, og på tvers av skoler. Nabokommunene har misunt oss denne ordningen, som bare i løpet av de to siste årene har gitt oss 40 lærere med nye 30 studiepoeng i matematikk, sier Kronstad.

- De aller fleste som begynner på et studieløp fullfører, så vi har enormt god gjennomføringskraft blant våre ansatte, sier supplerer Stensrud.

Overordnet strategi gir muligheter

Den statlige strategien «Kompetanse for kvalitet» ble opprettet for å styrke kompetansen til lærere og skoleledere i grunnopplæringen.

Kompetanse for kvalitet har to mulige finansieringsordninger, som gir støtte til videreutdanning i samarbeid med universitet og høgskoler. Staten finansierer utviklingen av de studietilbudene som opprettes spesielt for strategien, og tilbyr skoleeierne et visst antall finansierte studieplasser. Staten gir tilskudd til vikarutgifter for at den enkelte lærer skal kunne frigjøres fra sine ordinære oppgaver, eller tilbyr et stipend for å delta og gjennomføre videreutdanning. Dette gjør at kommunen ikke sitter med hele den økonomiske vekten.

Det er den enkelte lærer som i samarbeid med rektor og/eller skoleeier søker om videreutdanning. Deretter godkjenner skoleeierne søknadene og prioriterer mellom dem, før Utdanningsdirektoratet foretar den endelige behandlingen av søknadene.

Til toppen