Endelig sol, men…

Innhold

..med tørrere veier øker risikoen for luftforurensning.

Miljørettet helsevern Grenland og kommuneoverlegene i Skien og Porsgrunn har utarbeidet informasjon om aktuell luftforurensning:

Våren har offisielt begynt, og vi går inn i en periode med tørrere vær og svingende temperaturer. Etter en vinter med mye strøing vil tørrere vær føre til en oppvirvling av støv langs de mest trafikkerte veiene, dette gjør at det kan forkomme perioder med høye nivåer av svevestøv.

Hvor kan du følge med på luftkvaliteten i Grenland?

Informasjon om luftkvaliteten der du bor og hvilke helseeffekter som kan oppstå finnes lett tilgjengelig på nettsiden Luftkvalitet i Norge (miljodirektoratet.no).

Værtjenesten Yr har også varsling om luftkvalitet og kan enkelt lastes ned som en app. Miljørettet helsevern i Grenland legger ut detaljerte varsler om luftforurensningssituasjonen i Skien og Porsgrunn kommune på nettsiden Luftforurensning i Norge.

Ved svært høye nivåer av luftforurensning vil miljørettet helsevern og kommuneoverlegen gi beskjed til befolkningen over flere medier. 

Råd for sårbare grupper ved høy luftforurensning 

Kommuneoverlegen og Miljørettet helsevern i Grenland gir følgende helseråd til sårbare grupper i tidsperioder hvor det er høy luftforurensning: Barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjertekar- eller luftveislidelser bør unngå unødvendig opphold langs de mest trafikkerte vegene.

For de som ikke tilhører de sårbare gruppene vil utendørsaktivitet være mer helsefremmende enn å unnlate fysisk aktivitet utendørs ved moderat og høyt luftforurensningsnivå. Personer som oppholder seg mer enn 50 meter fra hovedveger vil normalt være lite påvirket av luftforurensning fra vegtrafikken.

Miljørettet helsevern i Grenland anbefaler alltid utendørs fysisk aktivitet av helsemessige årsaker, men oppfordrer til å ikke legge høy fysisk aktivitet langs høyt trafikkerte veier.  

Detaljerte helseråd fra Miljødirektoratet for ulike grupper i befolkningen finnes her: Helseråd og forurensningsklasser (miljodirektoratet.no)

Hva kan gjøres for å redusere luftforurensningen?

Miljørettet helsevern i Grenland jobber tett med anleggseiere som gjennomfører støvreduserende tiltak. Hvis du har lyst til å bidra med å redusere luftforurensningen anbefales det bruke kollektivt, eller ved å gå eller sykle - noe som også er helsefremmende. Det er også ønskelig at flere velger piggfrie dekk; det vil redusere risikoen for høye nivåer av svevestøv langs veiene.

Generelle helseråd til befolkningen basert på luftforurensningsnivå. Tabellen er en oppsummering av Miljødirektoratets detaljerte helseråd.
Generelle helseråd til befolkningen basert på luftforurensningsnivå. Tabellen er en oppsummering av Miljødirektoratets detaljerte helseråd.
Til toppen