Bli meddommer i tingretten og lagmannsretten

Innhold

Vervet som meddommer i tingretten og lagmannsretten innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Kort fortalt

 • Vanlige innbyggere kan bli meddommere.
 • Meddommere velges til Telemark tingrett og Agder lagmannsrett hvert fjerde år.
 • Personer som velges enten til meddommere til tingretten eller lagmannsretten kan også velges til jordskiftemeddommere eller foreslås som skjønnsmenn.
 • Meddommerne velges av bystyret for fire år av gangen.

Hva er en meddommer?

Meddommere er innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. En meddommer er altså en ikke juridisk utdannet person. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt flere ganger i året. De fleste rettssakene varer fra én til tre dager, selv om noen saker kan vare lengre.

Som meddommer i tingretten er du en av to meddommere som skal dømme i rettssaker, sammen med en fagdommer.

Som meddommer i lagmannsretten er du en av fire meddommere som skal dømme i rettssaker, sammen med tre fagdommere.

Les mer om meddommerordningen på domstol.no

Dine rettigheter som meddommer

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Det betyr at du vanligvis får fri fra jobben for å stille som meddommer. Dersom du eller arbeidsgiveren din taper arbeidsfortjeneste de dagene du blir innkalt, vil dere bli kompensert for det.

Hvem kan bli meddommer?

Domstolloven stiller disse kravene:

 • Du må kunne snakke og forstå norsk.
 • Du være over 21 år og under 70 år når valgperioden starter.
 • Du må ha stemmerett.
 • Du må ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene.
 • Du må stå i folkeregisteret i kommunen.
 • Du må være norsk eller nordisk statsborger, eller ha stått registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene.
 • Du må ha godkjent vandel.

De som velges skal være vanlige innbyggere som er godt skikket til vervet. Meddommerutvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen. Noen yrkesgrupper kan ikke velges.

Les mer om hva som kreves for å bli meddommer

Skjønnsmedlemmer

Skjønnsmennene kan langt på vei karakteriseres som en type sakkyndige meddommere. De deltar i rettslige skjønn og overskjønn (skjønn i lagmannsretten), som er en form for rettergang hvor formålet som regel er å fastslå verdien av eller rettigheter i fast eiendom. Skjønnsmennene skal alltid utgjøre flertallet målt mot antall fagdommere.

Skjønnsmedlemmer er et utvalg av lekfolk som er spesielt kyndige på ett eller flere områder som vanligvis berøres av skjønn, jfr. skjønnsloven § 14. Dette gjelder særlig kompetanse innen mekanisk, jord- og skogbruk og bygg- og anlegg.

Skjønnsmedlemmer kan være over 70 år på det tidspunkt perioden starter.

Jordskiftemeddommere

Jordskiftemeddommere er lekfolk som har kyndighet i de fag som behandles av jordskiftedomstolene, jfr. jordskiftelovens § 8. Jordskiftemeddommere deltar som regel på befaringer i skog og mark, og de som velges, må kunne ferdes i terreng.

Er du meddommer og må søke fritak?

Uttrekk av meddommere til den enkelte sak skjer digitalt og tilfeldig. Er du trukket ut i en sak og må søke fritak så henvender du deg til domstolen.

Må du søke fritak for resten av perioden så sendes søknaden til kommunen. Søknaden må begrunnes, se domstolloven § 74.

Søknaden kan sendes på e-post til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller per post til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Meld deg som meddommer

Dersom du ønsker å melde din interesse ber vi deg benytte vårt elektroniske skjema "Meddommer".

Frist for å melde seg som meddommer er 15.04.2024

Ved behov for hjelp til å fylle ut søknaden, er du hjertelig velkommen til Servicesenteret som kan veilede med utfylling av skjemaet.

 


Til toppen