Båndtvang oppheves

Innhold

Med bakgrunn i de siste dagers værsituasjon, med kraftig smelting av snø, oppheves den ekstraordinære båndtvangen i Porsgrunn kommune med virkning fra 1. mars.

Kommunen vil imidlertid understreke at rådyrene fremdeles er svekket etter det kraftige snøfallet rett etter nyttår og den påfølgende kuldeperioden, som gjorde at dyrene brukte uforholdsmessig mye av energireservene sine. Det er derfor viktig at hundeeiere passer på at hundene ikke jager rådyr i perioden fram til den ordinære båndtvangen starter 1. april.

Vis hensyn

Porsgrunn kommune vil i denne sammenhengen også minne om de generelle aktsomhetskravene som ligger i hundelovens § 3, som sier følgende:

Hundeholderen skal

  1. forebygge og vise aktsomhet for å unngå at hunden blir satt i en situasjon der den kan gjøre skade på folk, dyr, eiendom eller ting 
  2. sørge for at hunden eller hundeholdet ikke er til urimelig ulempe for folk, dyr, miljø eller andre interesser. 
  3. sikre trygghet for hunden, folk og andre dyr ved å holde hunden under forsvarlig tilsyn, og håndtere hunden på en slik måte at den får dekket individuelle behov."

Lokal forskrift

I tillegg til Lov om hundehold har Porsgrunn kommune vedtatt en egen forskrift om hundehold som pålegger båndtvang hele året visse steder.

Båndtvang hele året gjelder:

  • boligområder og handleområder
  • parker, på kirkegårder, på gravplasser
  • på og ved skoler, barnehager, lekeplasser og idrettsplasser
  • på gang- og sykkelveier
  • i maskinpreparerte skiløyper

Med boligområdet menes området som er bebygd og regulert til boligformål.

Se mer i Forskrift om hundeholdhttps://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-04-19-622  Porsgrunn kommune, §3.

Til toppen