Arbeidet med rundkjøringene på Enger har startet

Innhold

Langs Vallermyrene er anleggsarbeidet på Engerområdet godt i gang. Det trafikkfarlige krysset ved Engerfeltet blir fjernet. To nye rundkjøringer skal sørge for en tryggere trafikkflyt i området.

Langs Vallermyrene, syd på fylkesveg 32, er anleggsarbeidet godt synlig.

Engerkrysset Første Rundkjøring Etablering Prosjektleder

- Arbeidet startet ved nyttårsskiftet. Vi har revet to bolighus, et kontorbygg med tilhørende lagerhall og en mindre lagerhall som var på området. Brakkerigg og lagerplass er etablert, opplyser byggeleder Lars Willy Moland ved avdeling samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Bedre trafikksikkerhet og mindre bussforsinkelse

- Videre har vi fjernet vegetasjonsdekket på noen deler og startet utgraving for rundkjøringen som skal etableres i nye Ullinvegen, sier Moland.

Bypakkeprosjektet har ofte blitt omtalt som «ulykkeskrysset på Enger». I løpet av høsten forsvinner T-krysset inn til Ullinvegen. Med nye rundkjøringer forbedres trafikksikkerheten, og forsinkelse med M2-bussene i rushtiden blir mindre.

Det skal også bygges nye holdeplasser langs med Ullinvegen, samt oppgradere forholdene for myke trafikanter.

I februar går gravearbeidet for fullt i rundkjøringen i nye Ullinvegen. Vegen vil gå ca. 300-350 meter parallelt med Vallermyrvegen. Her gjøres det nå grunnleggende arbeider. Porsgrunn kommune skal også bygge og tilrettelegge vann- og avløpsanlegg langs Ullinvegen.

Miljø ivaretas

Når ny vei og infrastruktur skal på plass må krav til miljø tilfredsstilles:

- Anleggsvann håndteres ved å lede det bort fra byggegrop og renses ved naturlig infiltrering. Vi har grenseverdier på både partikler og surt vann (pH). Dette overvåkes ved hjelp av automatisk vannlogger plassert i bekken som renner til Storediket på Vallermyrene. Vi har i tillegg håndholdt prøvetakingsutstyr for ytterligere prøver, blant annet for målinger av olje, forklarer byggeleder.

Planlagte arbeider fremover per nå er graving og etablering nye Ullinvegen fra fylkesveg 32 til den vestre rundkjøringen. Videre frem til tilkobling i krysset Ullinvegen/Floodmyrvegen. Arbeider med vann og avløp vil foregå samtidig og i samme trase.

Finansielt samarbeid

Rammen er på 93 millioner, som inkluderer eiendomserverv og moms. Bypakkas andel i spleiselaget er på 34 millioner.

Prosjektet er et samarbeid mellom Porsgrunn kommune, Bypakke Grenland og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Finansieringen er også et samarbeid mellom Porsgrunn kommune, Bypakke Grenland, og Vestfold og Telemark fylkeskommune samt bidrag fra private grunneiere.

Oppgradert handelsområde

Prosjektet vil gi bedre innkjøring til områdene Valler, Tveten og Pasadalen. Oppgradering av området vil også legge til rette for utviklingen av nordre del av Enger som regionalt handelsområde.

Arbeidene er planlagt ferdig i oktober 2023

Engerkrysset
Enger To Rundkjøringer Illustrasjon
Til toppen