Avkjørsler og bygging langs kommunal veg

Innhold

Det er regler for etablering av private avkjørsler og bygging langs fra kommunal veg. Slike tiltak er søknadspliktige.

Avkjørsler

Det skal sendes søknad til kommunen ved etablering av nye avkjørsler / flytting av etablert avkjørsler langs kommunal veg. Veglovens § 40-43  gir Bydrift, kommunens vegmyndighet, lovhjemmel til å sette krav til utforming, bygging og vedlikehold av avkjørsler.

Avstand for bygg

Vegloven regulerer hvilke krav som er gjeldende langs riksveger, fylkesveger og kommunale veger.
I følge Veglovens paragraf § 29 er minste avstand fra veglegemet 15 meter så fremt annen byggegrense ikke er angitt i reguleringsplanen for området. Skal denne grensen avvikes er det mulig å søke dispensasjon hos vegmyndigheten i kommunen. Dette gjøres som en del av byggesøknaden.

For å kunne ha mulighet til å kvalifisere til dispensasjon skal minste avstand fra regulert formålsgrense være 5 meter der garasjeporten plasseres vinkelrett på veien, og 2 meter der garasjeporten plasseres parallelt med veien. I tillegg må alle bygg plasseres minst 4 meter fra kommunale vann- og avløpsledninge

Søknad om avkjørsel

Skal du bygge eller flytte en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse. Dette gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken. Gjelder det avkjørsel fra fylkesvei og riksvei, sender du søknad til henholdsvis fylkeskommunen eller Vegdirektoratet.

Grunneiere og utbyggere

Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom. Som avkjørsel regnes også tiknytning for fotgjengere. Avkjørselen må bygges i henhold til kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen.  Hvis området ikke er regulert eller planen ikke inneholder avkjørsler, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.

Statens vegvesen

Hvis området ikke er regulert eller avkjørsel ikke inngår i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplanen, se vegloven (§§ 40-43 og § 13) med forskrifter. Se ellers plan- og bygningsloven.

Kommunen kan gi deg informasjon om hvordan du skal søke, hvilke retningslinjer som gjelder og om området er regulert eller ikke.

Situasjonskart der avkjørselen er inntegnet.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Hvis søknaden blir avslått, kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. Klagen må være begrunnet. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Hvis søknaden er behandlet etter plan- og bygningsloven, kan du klage  til fylkesmannen. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. Hvis saken behandles etter vegloven, er det kommunens egen klagenemnd som er klageinstans. Før klageinstansen behandler saken, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klageinstansen.

Til toppen