Vann- og avløpsgebyrer

Innhold

Gebyrer på vann og avløp.

Vedtatte kommunale priser og gebyrer

Vann- og avløpsgebyrer

Regler, forskrifter og lovverk for abonnenter som er tilknyttet kommunalt ledningsnett:

Standard abonnentsvilkår for vann og avløp, tekniske/ administrative bestemmelser.

Abonnentsvilkårene kan i sin helhet bestilles gjennom Kommuneforlaget AS.

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Porsgrunn kommune, ikraftredelse fra 02.05.2018
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg, ikrafttredelse 1.7.2012.

Årsgebyrene for vann- og avløpsgebyrene er todelte, og består av en fast- og en forbruksdel.
Boliger som beregnes etter stipulert forbruk beregnes etter boligens bruksareal (BRA) for stipuleringen.

Som grunnlag benyttes det 1m3/m2.
BRA er fastsatt i Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.

For en bolig som er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett betales følgende årsgebyr:

1 stk Fastdel vanngebyr
1 stk Fastdel kloakkgebyr
Antall m3 Stipulert vanngebyr
Antall m3 Stipulert kloakkgebyr

Med unntak av boligeiendommer og fritidsboliger skal alle andre eiendommer betale etter målt forbruk, dvs må ha vannmåler. Boligeiendommer og fritidsboliger kan velge om de vil betale etter målt eller stipulert forbruk.

Gjennomsnittsforbruket pr person i året beregnes normalt til å være ca 50 m3 i året, dette er kun et gjennomsnitt og det kan forekomme store avvik. Normalt bruker eldre personer mindre vann enn yngre personer.

For eiendommer med vannmåler

Har man vannmåler bør man passe på at det ikke er lekkasje på vannledningsnettet. Den vanligste lekkasjen som forekommer er toaletter som står og renner. Dette kan utgjøre meget store utslag på forbruket.

For abonnenter med vannmåler beregnes kloakkvolumet likt vannvolum inn.

For abonnenter med vannmåler er det avregning én gang pr. år (faktura med forfall 20/2 eller 20/3)

Fakturaene vil bestå av følgende vann- og kloakkgebyrer:

Måned

Fastdel vann

Fastdel kloakk

Ant. m3 forbruk vann

Ant. m3 forbruk kloakk

Ant. m3 fradrag vann

Ant. m3 fradrag kloakk

Ant. m3 akonto vann

Ant. m3 akonto kloakk

Januar

X

X

 

 

 

 

 

 

Februar

X

X

X

X

X

X

X

X

Mars

X

X

 

 

 

 

X

X

April

X

X

 

 

 

 

X

X

Mai

X

X

 

 

 

 

X

X

Juni

X

X

 

 

 

 

X

X

Juli

X

X

 

 

 

 

X

X

August

X

X

 

 

 

 

X

X

September

X

X

 

 

 

 

X

X

Oktober

X

X

 

 

 

 

X

X

November

X

X

 

 

 

 

X

X

Desember

X

X

 

 

 

 

X

X

Gebyrpliktige eiendommer

Alle eiendommer som er tilknyttet kommunalt ledningsnett, enten direkte eller via et privat fellesnett er gebyrpliktig.
Det vil si at har en fritidsbolig (hytte) fått avsatt stikkledning så er denne gebyrpliktig selv om ledningene ikke er lagt inn i hytta.

Bygninger som er brent eller revet, har gebyrer for "Fastdeler" helt til stikkledningen er frakoblet den kommunale hovedledningen.

Adresseendring

Kommunale eiendomsavgifter: Kommunalteknikk, e-post eiendomsgebyr@porsgrunn.kommune.no

Til toppen