Private avløpsanlegg

Innhold

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger.

Etablere eller utbedre?

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et privat avløpsanlegg, må du sende
Søknad om utslippstillatelse
Veileder for utslippssøknad

Rehabilitering og etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig både etter Plan- og bygningsloven (pbl) og forurensningsforskriften. Søknadspliktige tiltak kan ikke utføres uten at kommunen har gitt tillatelse.

Rehabilitering og etablering av mindre avløpsanlegg er et tiltak som plassert i pbl §20-2 i kategori a, med krav om ansvarlige foretak.

Slamtømming

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. Kommunen registrerer anleggene og fastsetter rutinemessig frekvens for tømming. Vi har avtale med Norsk Gjenvinning som utførende for tømming. Porsgrunn kommune har vedtatt lokal forskrift for tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg.

For minirenseanlegg er det kun krav om kommunal tømming der tømming ikke inngår i drifts- og vedlikeholdsavtalen for anlegget.

Slamavskillere og minirenseanlegg

Slamavskillere og minirenseanlegg tømmes rutinemessig av kommunens slamrenovatør. Tømming av slike anlegg blir varslet av renovatør, og eier må klargjøre anlegget for tømming.

Slamavskillere skal vanligvis tømmes hvert 2. år.

Tett tank

Tømming av tett tank gjøres ikke automatisk av renovatør, men skal utføres etter bestilling fra huseier. Tette tanker skal tømmes ved behov, minimum en gang per år. Dersom det ikke blir bestilt tømming av tett tank i henhold til tømmeintervallet, kan kommunen få anlegget tvangstømt.

Bestilling av tett tank rettes direkte til kommunens slamrenovatør, og eier må klargjøre anlegget for tømming.

Ekstratømming

Det betales kommunale tømmegebyrer som skal dekke kommunal tømming i rute, samt rekvirert tømming av tett tank i henhold til fastsatt tømmeintervall. All annen tømming som faller utenfor den kommunale tømmingen, anses som ekstratømming og må i sin helhet bekostes av eier.

Vil du bestille ekstra tømming så kan gjøres her:

Sluttømming

Dersom et privat avløpsanlegg i kommunal tømmeordning skal sluttømmes i forbindelse med utkobling, tar kommunen regningen med selve tømmingen.

Bestilling av sluttømming kan kun gjøres av rørlegger/entreprenør som skal koble ut anlegget, og bestillingen skal rettes direkte til kommunens slamrenovatør. 

Porsgrunn Kommune har vedtatt lokal forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg. 

Til toppen