Private avløpsanlegg

Innhold

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger.

Etablere eller utbedre?

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et privat avløpsanlegg, må du sende
Søknad om utslippstillatelse
Veileder for utslippssøknad

Rehabilitering og etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig både etter Plan- og bygningsloven (pbl) og forurensningsforskriften. Søknadspliktige tiltak kan ikke utføres uten at kommunen har gitt tillatelse.

Rehabilitering og etablering av mindre avløpsanlegg er et tiltak som plassert i pbl §20-2 i kategori a, med krav om ansvarlige foretak.

Slamtømming

Porsgrunn kommune har vedtatt lokal forskrift for tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg. Denne finnes her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-05-18-1576

Oppdatert kontaktinformasjon for tømming finnes her: https://www.porsgrunn.kommune.no/tomming

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. Kommunen registrerer anleggene og fastsetter rutinemessig frekvens for tømming.

  • Slamavskillere (septiktanker) tømmes automatisk hvert annet år. Ekstra tømming bestilles av eier direkte til kommunens slamrenovatør.

  • Slamavskiller for gråvann / gråvannsfilter tømmes automatisk hvert fjerde år. Ekstra tømming bestilles av eier direkte til kommunens slamrenovatør

  • Tømming av tett tank og minirenseanlegg rettes direkte til kommunens slamrenovatør, og eier må klargjøre anlegget for tømming. Det er et krav om minst en tømming hvert år. Dersom det ikke blir bestilt tømming av minirenseanlegg eller tett tank i henhold til tømmeintervallet, kan kommunen få anlegget tvangstømt.

Sluttømming

Dersom et privat avløpsanlegg i kommunal tømmeordning skal sluttømmes i forbindelse med utkobling, tar kommunen regningen med selve tømmingen.

Bestilling av sluttømming kan kun gjøres av rørlegger/entreprenør som skal koble ut anlegget, og bestillingen skal rettes direkte til kommunens slamrenovatør.

Til toppen