Private avløpsanlegg

Innhold

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger.

Etablere eller utbedre?

OBS! Fra 20.06.2023 må alle eiendommer i Porsgrunn kommune sende søknad om utslippstillatelse og sanitærmelding digitalt.

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et privat avløpsanlegg, må du sende inn en digital søknad via Gemini entreprenørportal.

Rehabilitering og etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig både etter Plan- og bygningsloven (pbl) og forurensningsforskriften. Søknadspliktige tiltak kan ikke utføres uten at kommunen har gitt tillatelse.

Rehabilitering og etablering av mindre avløpsanlegg er et tiltak som plassert i pbl §20-2 i kategori a, med krav om ansvarlige foretak.

Registrering

Registrer deg her 

Dere vil få en unik påloggingside til portalen for deres firma. Vi anbefaler å legge den tilgjengelig på firmaets nettsider.

Under «Hjelp» på denne nettsiden finn du en videofilm med rettledning i registreringsprosessen

Problemer med innlogging eller registrering? Ta kontakt med oss: 

Marit Tønsberg, telefon: 996 29 215

Glenn Are Heidenstrøm , telefon: 901 89 298

Slamtømming

Porsgrunn kommune har vedtatt lokal forskrift for tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg. Denne finnes her: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-05-18-1576

Oppdatert kontaktinformasjon for tømming finnes her: https://www.porsgrunn.kommune.no/tomming

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. Kommunen registrerer anleggene og fastsetter rutinemessig frekvens for tømming.

  • Slamavskillere (septiktanker) tømmes automatisk hvert annet år. Ekstra tømming bestilles av eier direkte til kommunens slamrenovatør.
  • Slamavskiller for gråvann / gråvannsfilter tømmes automatisk hvert fjerde år. Ekstra tømming bestilles av eier direkte til kommunens slamrenovatør
  • Tømming av tett tank og minirenseanlegg rettes direkte til kommunens slamrenovatør, og eier må klargjøre anlegget for tømming. Det er et krav om minst en tømming hvert år. Dersom det ikke blir bestilt tømming av minirenseanlegg eller tett tank i henhold til tømmeintervallet, kan kommunen få anlegget tvangstømt.

Sluttømming

Dersom et privat avløpsanlegg i kommunal tømmeordning skal sluttømmes i forbindelse med utkobling, tar kommunen regningen med selve tømmingen.

Bestilling av sluttømming kan kun gjøres av rørlegger/entreprenør som skal koble ut anlegget, og bestillingen skal rettes direkte til kommunens slamrenovatør.

Til toppen