Vedtekter barnehager

Innhold

Reviderte vedtekter for kommunale barnehager i Porsgrunn.

Informasjon

§1 Virkeområde

Vedtektene gjelder for kommunalt eide barnehager i Porsgrunn kommune.

Barnehagene eies og drives av Porsgrunn kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehage, av forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet og av kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage. Vedtektene skal gi opplysninger om alle forhold som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

§2 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Jfr. Barnehagelovens § 1.

Innhold og organisering av tilbudet i de kommunale barnehagene skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende sentrale lover og forskrifter samt de kvalitetsplaner for barnehagene som er vedtatt for Porsgrunn kommune.

Medvirkning

§3 Barn og foreldres medvirkning     

Kommunale barnehager skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg i samsvar med reglene i barnehageloven § 4.

Barns synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Og skal bestå av 2 representanter fra foreldre/foresatte og 2 representanter fra de ansatte. Utvalget skal ledes av representant fra foreldre/foresatte. Virksomhetsleder har møte-, tale- og forslagsrett og skal fungere som utvalgets sekretær. Eierrepresentant har også møte-, tale- og forslagsrett.

Samarbeidsutvalget velges for hvert barnehageår.

Dugnad

Det forventes at foreldrene deltar i dugnader med formål å utføre enkle vedlikeholdsoppgaver i barnehagen. Styrer innkaller til dugnad og definerer arbeidsoppgaver i samarbeid med barnehagens samarbeidsutvalg.

Taushetsplikt og politiattest

§4 Taushetsplikt og opplysningsplikt 

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven §§13 til 13f.

Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten slik det er beskrevet i barnehagelovens §§44 og 45.

§5 Politiattest 

Alle som arbeider i barnehagene må legge fram tilfredsstillende politiattest.
(Jfr. Barnehageloven § 30)

Opptak

§6 Opptak

Det foretas et samordnet opptak av barn i alle godkjente barnehager i Porsgrunn kommune, der ikke-kommunale og kommunale barnehager deltar.

Opptak av barn til barnehagene foretas av eier, ved den myndighet som til enhver tid er delegert oppgaven.

Avslag på søknaden kan påklages etter forvaltningsloven § 28, jfr.§27.3. Ankefrist er 3 uker fra vedtaket er gjort kjent for partene i saken. Hvem som foretar endelig klagebehandling i barnehagesaker fastsettes av bystyret.       

Barn med rett til plass er hjemlet i Barnehageloven § 18 Rett til plass.

§6.1 Hovedopptak

Hovedopptaket gjelder for barn som har lovfestet rett til barnehageplass. Søknad skjer via kommunens internettløsning og etter forutgående kunngjøring i lokalpressen. Nødvendig vedlegg sendes kommunens servicesenter. Søknadsfrist er 1. mars.

Dersom barnet får tildelt en ny barnehageplass ved søknad til hovedopptaket i mars, vil barnet automatisk miste sin nåværende (gamle) plass.     

6.2 Løpende opptak

Det blir fortløpende foretatt opptak når det blir ledige plasser i løpet av barnehageåret. Dette gjelder for barn med og uten barnehageplass som søker utenom fristene for hovedopptak. Søknad skjer via kommunens internettløsning.

6.3 Opptakskrets

Porsgrunn kommune er opptakskrets til kommunale barnehageplasser.

Det kan søkes om plass for barn som er folkeregistret og bosatt i Porsgrunn kommune.

6.4 Prioritet ved opptak

 • 6.4.1 Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd jfr. Barnehageloven § 18. Det stilles krav til dokumentasjon.
 • 6.4.2 Ved opptak skal en tilstrebe og gi den enkelte barnegruppe en sammensetning som avspeiler samfunnet for øvrig, med hensyn til familiestruktur, kulturell og sosial tilhørighet.
 • 6.4.3 Det forutsettes at barn som får barnehageplass er bosatt i

Porsgrunnkommune. Dersom et barn flytter ut av kommunen, kan plassen beholdes i et kortere tidsrom, normalt fram til nærmeste nyttårsskiftet eller nytt driftsår.

§ 6.5 Opptaksperiode

Barnehageåret regnes fra 1. august til 31. juli.

Tildelt plass kan normalt beholdes fram til skolestart.

 • 6.5.1 Dersom plassen misligholdes kan kommunen si opp plassen. Som mislighold regnes manglende oppholdsbetaling og langvarig fravær uten avtale.
  Mislighold er også flytting ut av kommunen uten at dette er gjort kjent eller at bestemmelser nedfelt i disse vedtekter ikke respekteres.
  Oppsigelse skal varsles på en slik måte at den som innehar plassen gis rimelig sjanse til å rette opp forholdet som kan føre til oppsigelse.

§ 6.6 Oppsigelse

Oppsigelse av plassen skjer via kommunens internettløsning eller leveres skriftlig.

Gjensidig oppsigelsesfrist er to måneder, dette gjelder også ved endring til redusert plass.

Reglene for oppsigelse gjelder også for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg før plassen er tatt i bruk.

Ved bytte av barnehage i løpet av et barnehageår må nåværende barnehageplass sies opp. Unntak gjelder i hovedopptak 1. mars.(se §. 6.1).

Ved oppsigelse etter 1. mars må plassen betales ut barnehageåret.

Oppholdsbetaling

§7 Oppholdsbetaling  

Stortinget fastsetter hvert år maksimalpris per måned og per år for plass i barnehage. Prisen gjelder for et heldags ordinært tilbud. I forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen fastsetter kommunens bystyre satser for foreldrebetalingen og regler for moderasjoner.

 • 7.1 Maksimalprisen fordeles på elleve måneder, der juli er betalingsfri.
  Betaling for kost kommer i tillegg, og beløpet fastsettes av bystyret.
  Betalingene skjer månedlig med forfallsdato 20., fakturaen er for inneværende måned.
 • § 7.2 Søskenmoderasjon
  Kommunen skal sørge for at foreldre tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn nummer to og minimum 50 % for tredje eller flere barn (Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3). Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen, og gjelder når søsknene går i barnehage innen samme kommune.
 • 7.3 Redusert oppholdsbetaling på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid.
  Porsgrunn kommune behandler søknader om redusert foreldrebetaling etter nasjonale regler for foreldrebetaling.
  • 7.3.1 Det kan søkes om redusert betaling for barn i barnehage når familiens samlede inntekt er under beløpet som er besluttet nasjonalt.
  • 7.3.2 For barn 2-5 år kan det også søkes om 20 timers gratis kjernetid når barnet bor i husholdning med lav årsinntekt, etter beløp som er besluttet nasjonalt. Når det søkes om redusert foreldrebetaling vil søknaden også gjelde gratis kjernetid.
  • 7.3.3 Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden med dokumentasjon er mottatt og behandlet i Porsgrunn kommune.

Ferie

§8 Ferie  

Barn i barnehage skal som hovedregel ha fire uker ferie hvert år. Minimum tre uker bør være sammenhengende i løpet av sommeren. Foreldre/foresatte leverer melding (er bindende) om barnets sommerferie til styrer før 1. mai.

Barnehagene holder stengt i to uker i løpet av juli måned, fortrinnsvis i uke 28 - 29. Ukene kan endres i samråd med barnehagens samarbeidsorgan.

Det avsettes 37,5 timer årlig (5 dager) planleggingstid for barnehagens personale. Disse dagene er barnehagen stengt. Foreldre/foresatte skal få informasjon om hvilke uker barnehagene skal ha sommerstengt og når barnehagen avvikler planleggingsdager så tidlig som mulig i barnehageåret.

Åpningstid

§9 Åpningstid

De kommunale barnehagene har en åpningstid innenfor kl. 07.00 – 17.00, inntil 10 timer. Det kan være lokale variasjoner ut over dette.

Barnehagene er stengt jul- og nyttårsaften.

Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.00.

Leke- og oppholdsareal

§10 Leke- og oppholdsareal

Barnehagens leke- og oppholdsareal følger veiledende norm på 4 kvadratmeter pr. barn over tre år og 5,3 kvadratmeter for barn under tre år.

Forsikring

§11 Forsikring

Kollektiv ulykkesforsikring skal være tegnet for alle barna som har plass i de kommunale barnehagene.

Helse, miljø og sikkerhet

§12 Helse, miljø og sikkerhet

Barnehagene skal følge forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Forskriftenes formål er å bidra til at miljøet i barnehager fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade. Kommunen fører tilsyn med at disse forskrifter overholdes.

 

Vedtektene trer i kraft fra og med 01.08.2018.

Til toppen