Pris og redusert betaling

Innhold

Ordinær pris for barnehageplass

 1. a)  Følgende oppholdsbetaling gjelder pr. måned fra 01.01.2022
  100% plass      5 dager pr. uke           kr. 3.315,-
  80% plass        4 dager pr. uke           kr. 2.802,-
  60% plass        3 dager pr. uke           kr. 2.139,-
  50% plass        2 & 3 dager pr. uke     kr. 1.808,-
  40% plass        2 dager pr. uke           kr. 1.476,-

  Følgende oppholdsbetaling gjelder pr. måned fra 01.08.2022

  100% plass       5 dager pr. uke            kr. 3.050,-
  80% plass         4 dager pr. uke            kr. 2.590,-
  60% plass         3 dager pr. uke            kr. 1.980,-
  50% plass         2 og 3 dager pr. uke     kr. 1.675,-
  40% plass         2 dager pr. uke            kr. 1.370,-          

Mer informasjon om foreldrebetaling kan du finne på:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

 1. b) I kommunale og de fleste private betales det for 11 måneder per år. Juli regnes som betalingsfri. Dersom foresatte tar barnet ut av barnehagen i ferie mer enn 4 uker på sommeren, gir dette ikke betalingsreduksjon.
 2. c) Ved manglende betaling for tildelt plass i barnehage sendes det varsel om oppsigelse av plass/inkassovarsel. Renter og gebyr vil da påløpe. For private barnehager, se den aktuelle barnehages vedtekter.

Du kan få redusert pris dersom:

1. Barnet har søsken i barnehage

 • Dersom du har flere barn i barnehage samtidig, vil du få søskenmoderasjon fra søsken nr. 2. (Dette gjelder ikke betaling for mat). Ordningen gjelder kun søsken som bor fast sammen.
 • Det er ikke nødvendig å søke om søskenmoderasjon
 • Du får lavere pris selv om barna går i forskjellige barnehager i Porsgrunn.

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for barn nr. 3 og flere. Søskenmoderasjon blir gitt til det yngste barnet.

2. Barnet har deltidsplass

 • Alle barnehager tilbyr heltidsplass. Du kan bli tilbudt heltidsplass, selv om du har søkt om deltidsplass.
 • Har du en deltidsplass er det ikke sikkert at du kan få heltidsplass senere i løpet av barnehageåret om du ønsker det. For å endre plassprosent må du søke om endring av plass.
 • I søknadsskjema på nett kan du se hvilke plasstyper som du kan søke i de ulike barnehagene.


3. Foresatte har lav inntekt

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. Skjema finner du her.

Inntektsgrenser

 • Husholdninger med en samlet brutto årsinntekt som er lavere enn 607 750,- kroner kan søke om redusert pris i barnehagen. Bruttoinntekt som er lavere enn 559.167,- fra 01.08.2022.
 • Det er kommunen der barnet er folkeregistret som skal behandle søknad om reduksjon.
 • Foreldrebetalingen skal for 1. barn utgjøre maksimalt 6% av husholdningens samlede skattepliktig person- og kapitalinntekt (se skattemeldingen).

Hva slags inntekt er med i beregningen?

 • Det er foresattes/samboers samlede brutto person- og kapitalinntekt som er grunnlaget for beregning av betalingssats. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn.
 • Husstandens inntekter innhentes av kommunen.
 • Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig
  endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes store inntektstap som følge av langtidsledig, endring i husholdningens sammensetning eller lignede.

Søknadsfrist

 • Det kan søkes om redusert foreldrebetaling gjennom hele barnehageåret. Dersom søknaden blir innvilget, vil den være gjeldende fra neste fakturamåned. Det gis ikke vedtak om redusert foreldrebetaling med tilbakevirkende kraft.
 • Søknaden gjelder for et barnehageår. 

Slik søker du:

Her finner du søknadsskjema for redusert foreldrebetaling.

4. Barnet har gratis kjernetid (20 timer per uke)

Foresatte må ha samlet årsinntekt under 583 650 kroner. Fra 01.08.2022 er grensen 598.825,-. Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen. Dersom barnet har en heldagsplass må du betale for oppholdet utover de 20 timene. Gratis kjernetid gjelder for 2-, 3-, 4- og 5-åringer. I tillegg gjelder det barn med utsatt skolestart.​ 

Det søkes om gratis kjernetid på grunn av lav inntekt i samme skjema som redusert foreldrebetaling. Skjema finner du her.

Les mer om foreldrebetaling på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Pris for mat

Pris for mat kommer i tillegg til pris for plass.

 • Kostpenger i den enkelte barnehage varierer fra 300,- til 550,-.
 • Prisen for mat i kommunale barnehager er 350,- per måned.
 • Prisen for mat i private barnehager varierer og står på barnehagens nettsider.
 • Barnehagene kan ikke ta høyere matbetaling enn det maten koster barnehagen.

Vil du vite mer?

Ytterligere informasjon vedrørende oppholdsbetaling kan fås av virksomhetsleder i barnehagen eller kommunens Servicesenter.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen

Til toppen