Skjema

Innhold

I en overgangsfase mellom to skjemasystemer så vil dere kunne oppleve ulikt design/grensesnitt i måten dere utfyller skjema på. De to systemene er Kommune 24-7 og Acos.

Begge systemene er i drift og skjema vil komme frem til riktig virksomhet og registreres i kommunens arkiv.

Arbeid

Arbeidsliv, Arbeidssøking og rekruttering, Inntekt, Permisjonsordninger.

Barnehage - søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav, norskkrav eller minimumsnorm
Besøkshjem/familieavlaster - registrering
Fritidskontakt/støttekontakt - registrering

Barn og familie

Arv og dødsfall, Barn og foreldre, Barne- og familievern, Barnehage, Samliv

Barnehage - kontaktinformasjon og samtykke fra foresatte

Bolig og eiendom

Bygging, Eiendom, Finansiering, Flytting, Kjøp og salg, Leie og utleie.

Ansvarsrett - søknad
Boligspesifikasjon i matrikkelen
Boligtilskudd - søknad
Driveplikt - søknad om fritak
Ferdigattest – søknad
Ferdigattest - søknad om ferdigattest med avfallsrapport (nybygg)
Ferdigattest - søknad om ferdigattest med avfallsrapport (rehabilitering/riving)
Forhåndskonferanse - bestilling
Gjennomføringsplan
Utleie av bolig til flyktninger
Igangsettingstillatelse - søknad
Kartbestilling
Midlertidig brukstillatelse - søknad
Opplysninger om tiltakets ytre rammer
Oppmålingsforretning - fullmakt
Oppmålingsforretning - kvittering for varsel
Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon
Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon
Personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig - søknad
Sanitærabonnement - søknad/melding om endring
Sluttrapport med avfallsplan (rehabilitering/riving)
Søknad om seksjonering
Søknad om reseksjonering
Fordeling av sameieandeler ved seksjonering
Tillatelse - søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
Tillatelse til våtrom i eksisterende bygning - søknad
Tiltak - melding om antatt ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Tinglyste matrikkelenheter - krav om sammenslåing

Individ og samfunn

Beredskap og forsvar, Flagg og ordener, Innbyggerrettigheter, Medie og kommunikasjon, Politikk og valg, Religion og livssyn, Samfunnsplanlegging, Språk.

Bilder og film - samtykke til bruk
Enkeltvedtak - klage
Generell henvendelse til kommunen
Kommunal tjeneste - klage
Kommunestyret - spørsmål til spørretimen
Manntall - søknad om innføring fra person bosatt i utlandet
Meddommer - kandidat til verv
Offentlig høring - høringssvar
Overnatting - melding
Saksdokumenter - bestilling
Store arrangement - melding til brannvesenet
Vigsler

Innvandring og integrering

Inkludering, introduksjonsprogram for innvandrere, tolketjeneste, flyktninger og beskyttelse

Introduksjonsprogram - påmelding

Kultur, idrett og fritid

Fritid, Idrett og friluftsliv, Kulturhistorie, Kulturtilbud og arrangementer, Lotteri og lykkespill, Opphavsrett, Reiser, Tilskuddsordninger.

Aktivitetstilskudd
Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - søknad
Foreningsregister - registrering/endring
Kontigentkassa
Ledsagerbevis - søknad
Lokaler og anlegg - søknad om leie, til arrangement
Lokaler og anlegg - søknad om sesongleie
Nærmiljøtilskudd - søknad

Natur og miljø

Avfallshåndtering, Energi, Forurensing og stråling, Naturforvaltning, Vær og klima.

Bålbrenning - søknad om tillatelse
Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - søknad
Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - melding om oppskyting
Renovasjon - bestilling/endring/deling av avfallsbeholder
Renovasjon - klage
Utslippstillatelse - søknad

Næring

Bedrift og etablering, Fiske, fangst og havbruk, Handel og service, Landbruk og skogbruk, Reiselivsnæring.

Asylmottak/ hospits/ campingplass/ forsamlingslokale - meldeskjema
Badeanlegg, basseng, badstu - meldeskjema
Barnehage - søknad om godkjenning (barnehageloven)
Bevilling - melding om endringer
Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - søknad om tillatelse til handel
Kjøletårn og/eller luftskrubbere – melding
Kunnskapsprøven/etablererprøven - oppmelding
Lokaler til frisør, hudpleie, tatovering, hulltaking - melding/søknad om godkjenning
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Serveringsbevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern)
Torg-/salgsplass - søknad

Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Avlastning og støtte, Boformer, Omsorgstjenester, Pensjon, Transporttjenester, Økonomiske ytelser.

Bolig og avlastningstiltak for funksjonshemmede - søknad
Helse- og omsorgstjenester - søknad
Kommunal bolig - søknad
Omsorgsstønad - søknad
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort) - søknad

Skatter og avgifter

Offentlige avgifter, Skatt og likning.

Eiendomsskatt - nedsettelse, utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt av rimelighetshensyn
Kommunale eiendomsavgifter - klage

Skole og utdanning

Folkehøyskole, Grunnskoleopplæring, Høyere utdanning, Karakterer og evaluering, Skolemiljø, Studiefinansiering, Videregående opplæring, Voksenopplæring.

SFO - påmelding til SFO for feriedager
Skole - Fritak fra religionspregede aktiviteter i skolen - melding
Skole - innmelding 1. trinn
Skole - Klage på karakterer
Skole - Krav om sletting av gyldig fravær
Skole - Leksehjelp - påmelding/endring/avmelding
Skole - melding om skolebytte ved flytting
Skole - Permisjon fra undervisning - søknad
Skole - Særskilt tilrettelegging av eksamen/heldagsprøve - søknad
Skole - søknad om bytte av skole
Skoleskyss - søknad

Trafikk, reiser og samferdsel

Båttrafikk, Førerkort og sertifikat, Kjøretøy, Kollektivtransport, Luftfart, Veg og vegtrafikk, Yrkestransport.

Motorferdsel i utmark - søknad
Parkering – klage på gebyr, kontrollsanksjon eller borttauing
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad

Til toppen