Samle alt i byggesøknaden

Har du fått med deg alle nødvendige opplysninger?

 • Opplysninger om ansvarlig søker og tiltakshaver – husk underskrifter fra begge
 • Opplysninger om eiendommen og eksisterende bebyggelse som berøres av tiltaket
 • Beskrivelse av tiltakets art
 • Tiltakets størrelse og grad av utnytting
 • Forholdet til reguleringsplan og kommuneplanens arealdel – sjekk bestemmelsene
 • Ivaretakelse av krav til universell utforming og arkitektonisk utforming, herunder visuelle kvaliteter
 • Vær spesielt oppmerksom på kvikkleireområder. Se nve.no
 • Konsekvensanalyse som framgår av byggteknisk forskrift (TEK) § 9-4
 • Minsteavstand til annen bebyggelse, kraftlinjer, vegmidte, vann- og avløpsledninger
 • Atkomst, vannforsyning, avløp, avledning av overvann og fjernvarmetilknytning – har du husket å søke om sanitærabonnement?
 • Eventuelt behov og grunnlag for dispensasjon
 • Om det er avholdt forhåndskonferanse
 • Tegninger og målsatt situasjonsplan – sjekk målestokken! Se eget avsnitt nedenfor
 • Redegjørelse for nabovarsling og nabomerknader, samt kvittering for nabovarsel
 • Forholdet til andre myndigheter
 • Gjennomføringsplan
 • Erklæringer om ansvarsrett

Se for øvrig SAK10 § 5-4

Tegninger og målsatt situasjonsplan

Situasjonsplan og tegninger i en byggesak må være utført i kurant målestokk, vanligvis 1:100 for bygningstegninger og 1:500 for situasjonsplan. Ansvarlig søker må kontrollere målestokken før tegninger sendes kommunen. Send helst digitale tegninger.

Til toppen