Må du søke?

I utgangspunktet er alle bygninger, tilbygg, påbygg, konstruksjon og anlegg søknadspliktig.

Det samme gjelder bruksendring, vesentlig endring, reparasjoner eller vesentlig terrenginngrep.

Det finnes også unntak fra søknadsplikten.

Sjekk om det du skal bygge er søknadspliktig eller krever bruk av fagpersoner i disse veiviserne:

Bygg garasje uten å søke

Bygg tilbygg uten å søke

Bruksendre uten å søke

Har du spørsmål om konkrete tiltak?
Her finner du en oversikt over de ulike byggetiltakene

Det gjøres spesielt oppmerksom på at tiltak som omfattes av unntaksbestemmelsene i plan- og bygningsloven kan utløse krav til geotekniske undersøkelser og kreve nærmere avklaringer opp mot kommunen, før tiltaket igangsettes.

Se www.nve.no og kommuneplanens arealdel

Til toppen