Seksjonering

Innhold

Seksjonering reguleres av eierseksjonsloven. En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en eller flere enheter i eiendommen.

En eierseksjon blir opprettet ved tinglysing av seksjoneringsvedtak.

Reseksjonering er endringer som gjøres etter at den første seksjoneringen er foretatt.

Ved seksjonering av eksisterende bygg blir det vanligvis foretatt befaring. Behovet for befaring i andre saker vurderes fortløpende. Seksjoneringen skal i utgangspunktet være i samsvar med det som er godkjent av bygningsmyndigheten på eiendommen.

Oppdeling i eierseksjoner eller reseksjonering er søknadspliktig etter eierseksjonsloven.

Skjemaer

Søknad om seksjonering 
Søknad om reseksjonering 
Fordeling av sameieandeler ved seksjonering

 • Situasjonsplan over eiendommen som tydelig angir eiendommens grenser, omrisset av bebyggelsen og grensene for eventuelle utendørs tilleggsdeler som skal inngå i bruksenhetene
 • Plantegninger over etasjene i bygningen, inkludert kjeller og loft. På tegningene skal grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnummer og
  bruken av de enkelte rom angis tydelig
 • Sameiets vedtekter
 • Rekvisisjon av oppmålingsforretning dersom bruksenheten har utendørs tilleggsdeler
 • Dokumentasjon på at boligseksjoner oppfyller kravene til å være selvstendige boenheter etter plan- og bygningsloven
 • Samtykke fra rettighetshaver hvis det er tinglyst urådighetserklæring på eiendommen (en urådighetserklæring er et tinglyst forbud mot at en
  eiendom for eksempel kan selges eller pantsettes). Samtykket må være med originale signaturer
  Etter godkjennelse av søknaden sendes begjæring med vedlegg til tinglysing.

Nærmere informasjon og veiledning

Kontakt saksbehandler pr e-post Are Wiersdalen eller telefon 35 54 74 12.

Til toppen