Konsesjon og boplikt

Innhold

Det er boplikt i deler av Porsgrunn kommune.

Kart som viser boplikt i Porsgrunn kommune

Boplikt i boligområder

Porsgrunn kommune har vedtatt en lokal forskrift om boplikt i deler av kommunen som trådte i kraft 05.04.2016.

Boplikten er upersonlig og kan oppfylles av at noen er folkeregistrert på boenheten.

Områdene hvor boplikten gjelder er avmerket på kart som er tatt inn som en del av forskriften.

Ved kjøp av eiendom innenfor bopliktsområdene benyttes i hovedsak rødt skjema «Egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense».

LDIR-356_B_Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense.pdf (landbruksdirektoratet.no)

Landbrukseiendom

Det er boplikt på alle bebygde landbrukseiendommer hvor det er over 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar skog.

Boplikten er personlig og oppfylles ved at eier er folkeregistrert på eiendommen i 5 år sammenhengende.

Ved kjøp av landbrukseiendommer benyttes grønt "Egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet ved erverv av eiendom», eller «søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv..»

LDIR-360_B_Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv..pdf (landbruksdirektoratet.no)

LDIR-359_B_Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom.pdf (landbruksdirektoratet.no)

Driveplikt

Alt jordbruksareal skal drives, se jordloven § 8.

Driveplikten kan oppfylles ved utleie og det settes følgende krav til leieavtalen

  • Alle jordleieavtaler skal være skriftlig og de skal gjelde for minst 10 år.
  • Eieren har ikke anledning til å si opp avtalen i 10-års perioden, untatt ved mislighold. Den som leier, kan si opp avtalen.
  • Når en jordleieavtale for mer enn 5 dekar er inngått, skal den sendes til kommunen (landbrukskontoret).
  • En jordleieavtale skal føre til en driftsmessig god løsning.

Fritak fra boplikt

Dersom man kjøper en bopliktseiendom, og ikke skal oppfylle boplikten, må det søkes konsesjon på erverv av fast eiendom mv.

LDIR-359_B_Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom.pdf (landbruksdirektoratet.no)

Kontakt

Grenland Landbrukskontor er delegert myndighet til å fatte vedtak om fritak, eventuelt utsettelse, knyttet til bestemmelser om boplikt og driveplikt.

Espen Nordstrand (Skien), tlf 35 58 11 54 / mobil 415 09 427.

Til toppen