Tilsyn av fyringsanlegg

Innhold

Ingen hjemme når du har fått varsel om at feieren kommer?

  • Ta kontakt med feieren og gjør en ny avtale

Hva som må gjøres før feieren kommer:

  • Hele skorsteinen, sot- og feieluker samt alle ildsteder må være lett tilgjengelig for tilsyn.
  • Monteringsanvisning på ildsted og skorstein må kunne fremlegges.
  • Alle tidligere avvik og anmerkninger skal være rettet
  • Varslingsutstyr og slukkeutstyr må være lett tilgjengelig

 

Forskrift om brannforebygging, §6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg:

Eier av ett byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort vesentllige endringer av fyringsanlegget. Eier skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir oppdaget feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen ikke utbedres umiddelbart.

Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget.

Installering, endring og reparasjon av ildsteder krever ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovgivningen, så lenge tiltaket skjer i et eksisterende byggverk og innenfor én bruksenhet eller branncelle. Eier av fyringsanlegg har plikt til å melde fra til feiervesenet når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget. Her har feiervesenet en mulighet til å samle inn tilstrekkelig informasjon for å gjøre tilsyn og feiing av fyringsanlegget enklere, herunder beskrivelse av endringene, samt ildstedets type og fabrikk.

Oppføring og rehabilitering av skorstein er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Eier av fyringsanlegg har plikt til å melde fra til feiervesenet når det er oppført en ny skorstein ller skorsteiner er rehabilitert. Her har feiervesenet en mulighet til å samle inn tilstrekkelig informasjon for å gjøre tilsyn og feiing av fyringsanlegget enklere, herunder beskrivelse av endringene.

Tilfredsstillende atkomst er et funksjonskrav som innebærer at feieren må kunne gjennomføre inspeksjon og feiing av fyringsanlegget på en faglig tilfredsstillende måte, og uten at det er fare for skade på liv og helse. På tak som har en helning og høyde som gir fare for høye fall, må det monteres standardisert stige eller sørges for likeverdig sikring. Det er som utgangspunkt opp til brann- og redningsvesenet å avgjøre om atkomsten er tilfredsstillende.

Forskrift om brannforebygging, §17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg:

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

Både hyppigheten og gjennomføringen av tilsynet skal være basert på risiko. Byggverket og bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster kan være eksempel på vurderingskriterier for risiko. Tilsyn etter brann eller røykgasseksplosjon i fyringsanlegget har som formål å avklare om fyringsanlegget fortsatt kan brukes eller om det må vedtas fyringsforbud inntil feil og mangler er utbedret.

Til toppen