Feiing av fyringsanlegg

Innhold

Ingen hjemme når du har fått varsel om at feieren kommer?

Ta kontakt med feieren og gjør en ny avtale, eller

 • Gjør klar stige dersom det skal feies fra tak og skriv en beskjed til feieren at alt er gjort klart.
 • Alle ildsteder skal være slokket.
 • Steng ovnsdører, trekkventiler og peisspjeld
 • Si i fra til leieboere dersom de blir berørt av feiingen.
 • Husk at du selv må feie røykrøret fra ildstedet og ta ut sota i bunnen av skorsteinen dersom feieren ikke kommer inn

Hva som må gjøres før feieren kommer:

 • Gjør klar stige dersom det skal feies fra tak.
 • Alle ildsteder skal være slokket.
 • Steng ovnsdører, trekkventiler og peisspjeld
 • Si i fra til leieboere dersom de blir berørt av feiingen.
 • Sotluka i bunnen av skorsteinen skal være lett tilgjengelig
 • Ved innvendig feiing små alle feieluker være lett tilgjengelig. Det skal være tilfredsstillende lys og takhøyde og det må også være gulv på loft.

 

Forskrift om brannforebygging, §6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg:

Eier av ett byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort vesentllige endringer av fyringsanlegget. Eier skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. Dersom det blir oppdaget feil på anlegget som vesentlig øker risikoen for brann, skal anlegget stenges for bruk dersom feilen ikke utbedres umiddelbart.

Etter å ha mottatt et varsel om feiing eller tilsyn, skal eieren sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget.

Tilfredsstillende atkomst er et funksjonskrav som innebærer at feieren må kunne gjennomføre inspeksjon og feiing av fyringsanlegget på en faglig tilfredsstillende måte, og uten at det er fare for skade på liv og helse. På tak som har en helning og høyde som gir fare for høye fall, må det monteres standardisert stige eller sørges for likeverdig sikring. Det er som utgangspunkt opp til brann- og redningsvesenet å avgjøre om atkomsten er tilfredsstillende.

Forskrift om brannforebygging, § 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg:

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov.

Det er erfaringer fra tidligere gjennomført feiing, fyringens art og omfang i det enkelte objekt samt de opplysninger som foreligger om det enkelte fyringsanlegg som legges til grunn for behovet. Det vil dermed hovedsaklig være feierens faglige skjønn som er retningsgivende for brannsjefens avgjørelse om feiehyppighet i det enkelte objekt.

Det er Grenland brann og redning IKS som utfører feiing og tilsyn med fyringsanlegg for Porsgrunn kommune.
https://www.gbr.no/feiing-og-boligtilsyn/ 

Til toppen