Deling av eiendom

Innhold

Det er plan- og bygningslovens regler som avgjør om deling kan skje. Først etter at kommunens vedtak om delingstillatelse foreligger, kan eiendomsdelingen skje gjennom en oppmålingsforretning over det areal som skal bli den nye eiendommen.

Matrikkelloven stiller krav til delingssøknaden og gjennomføringen av delingen. Ved en eiendomsdeling blir en del (parsell) av en eiendom avmerket, oppmålt, beskrevet i et matrikkelbrev og gitt en egen matrikkelbetegnelse (gårds- og bruksnummer). Det sendes en utskrift av matrikkelen til eier som en dokumentasjon. Etter tinglysing av matrikkelenheten kan den nye eiendommen belånes og/eller overskjøtes.

Hvem kan søke?

Deling av grunneiendom og bortfeste av areal kan søkes av den som er hjemmelshaver. Dersom det er flere hjemmelshavere, må alle undertegne søknaden.

Dersom andre enn hjemmelshaver, bortsett fra advokat, undertegner søknaden, så må det vedlegges skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver. Eiendomsmeglere og byggefirmaer må ha skriftlig fullmakt for å kunne undertegne. Ved dødsbo må kopi av skifteattest vedlegges søknaden, og underskrift må være i samsvar med attesten. Dersom et firma er hjemmelshaver, må søknaden undertegnes av den eller de som har fullmakt ifølge firmaattesten. Kopi av attest vedlegges søknaden.


Hvordan søke?

Søknadsskjema skal være fylt ut og undertegnet. Ønsket tomt/parsell skal være inntegnet på kopi av kommunens kartverk i målestikk 1:1000. Naboer og gjenboere, det vil si naboer på motsatt side av vei, må varsles om at det søkes om fradeling av tomt/parsell, eller at areal skal bortfestes. Situasjonskart, gjenpart av nabovarsel samt nødvendige attester skal vedlegges søknaden.

Kart, søknadsskjema samt nabovarsel og gjenpart av nabovarsel kan lastes ned fra kommunens hjemmeside eller bestilles på servicesenteret. Naboliste bestilles fra servicesenteret.

Nødvendige dokumenter:

Søknad om tillatelse til tiltak

Opplysning om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Nabovarsel

Kvittering for nabovarsel

Kart med ønsket deling inntegnet
Rekvisisjon ( blanketter ) av oppmålingsforretning (søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 bokstav m) - kan sendes inn etter at tiltaket er godkjent

http://www.grenlandskart.no/skjema/Rekvisisjon_av_oppmalingsforretning_matrl.pdf

http://www.grenlandskart.no/skjema/Rekvisisjon_av_oppmalingsforretning_pbl.pdf

Til toppen