Viltforvaltning

Innhold

Sykt og skadet vilt i Porsgrunn

Ved skadet vilt ta kontakt med en av følgende personer:

Navn

Bosted

Tlf.

Thor-Sverre Sigurdsen

Langangen

992 46 919

Sigurd L. Sigurdsen

Langangen

916 39 506

John-Ole Nordskog

Skotfoss, men tar oppdrag i Porsgrunn

483 25 125

Nils-Petter Ødegaard

Flakvarp/Vold, men tar oppdrag i Porsgrunn

958 32 057

Eigil Movik

Eidanger

996 91 083

Brian Myhre

Rønningen

992 81 821

Atle Slåen

Kilebygda, men tar oppdrag i Porsgrunn

901 66 833

Ansvarlig for viltforvaltning

Ansvarlig for viltforvaltning i Skien, Siljan og Porsgrunn kommuner er Eigil Movik, tlf. 996 91 083

Viltnemd

Leder: Tone Skau Jonassen

5 representanter og 4 vararepresentanter (leder velges særskilt)

Representanter

Varerepresentanter

Thor Kamfjord (AP)

Terje Sønslien (AP)

Tone Skau Jonassen (AP)

Margrethe Friberg (SP)

Sondre Skoglund (SP)

Regine Bøe (MDG)

Kristina Lunde (H)

Geir Helstedt (H)

Bjørn Tore Hjartsjø (H)

 

Hjelpe sykt eller skadet vilt.pdf

Felling av vilt som gjør skade

Kommunen kan i visse tilfeller gi fellingstillatelse på vilt utenom ordinær jakttid for å avverge skade. Naturmangfoldloven § 18 og Forskrift om felling av viltarter som gjør skade.

Mål for hjorteviltforvaltningen i Porsgrunn kommune

Med bakgrunn i formålsparagrafene i henholdsvis viltloven og naturmangfoldloven skal kommunene i henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt utarbeide mål for den kommunale hjorteviltforvaltningen. 
Porsgrunn bystyre vedtok måldokument 19.05.2022.

Mål for hjorteviltforvaltningen 2022-2025

Grevling

Kommunen får henvendelser særlig på våren og høsten angående grevling. Mange synes grevlingen er fascinerende, men noen er engstelige. Grevlingen går ofte "i sine egne tanker" og er litt uoppmerksom. Ved å klappe i hendene eller rope forsvinner den raskt.

Når den er på jakt etter mat kan den gjøre skade på plenen. Dette gjelder særlig når den graver etter oldenborrelarver. Grevlingen kan også gjøre nytte for seg ved at den spiser den såkalte "mordersneglen". Selv om grevlingen er et rovdyr, er den som regel ikke noe farlig for voksne, barn, katter og hunder.

Felling av grevling kan gjøres hele året hvis den gjør skade av vesentlig økonomisk betydning, etter forskrift om felling av viltarter. Imidlertid er dette sjelden.

Det er en del tiltak du kan gjøre for å få grevlingen til å finne andre steder å være. Se vedlegget  «Grevling i hagen».

For å unngå at mordyr felles og ungene blir alene, vil kommunen være restriktiv med å gi skadefellinger.

Eventuell søknad om skadefelling kan sendes skien.postmottak@skien.kommune.no 

Forebygging av måkeplager

På våren starter måkene å hekke, og når de gjør dette  i bynære strøk kan dette ut over sommeren medføre ulemper med måkeforeldre som høylytt forsvarer ungene sine. I den sammenhengen mottar kommunen årvisse henvendelser om å avlive/fjerne måkeunger som er til sjenanse. Grunnet bestandsreduksjonen er imidlertid alle måker nå fredet, og det er derfor viktig at man før hekkingen starter iverksetter forebyggende tiltak for å unngå hekking på uønskede plasser. Når hekking starter og når måkeungene er født, er det med dagens lovverk lite handlingsrom for å gjennomføre tiltak.

(Eksempler på forebyggende tiltak kan være å spenne opp tråder med 30 cm mellomrom og 30 cm opp, samt sette opp forstyrrende pigger og variere med ulike typer fugleskremsler på typiske sitte og hekkeplasser (tak etc), se mer informasjon i link nedenfor).

 Forekomsten av måker har gått kraftig ned i de naturlige leveområdene på kysten de siste årene. Dette har eksempelvis medført at de tidligere så tallrike artene fiskemåke og hettemåke nå er oppført på den såkalte rødlista med kategori henholdsvis sårbar og kritisk truet. Rødlista (se  https://www.artsdatabanken.no/Rodliste)  er en oversikt over arter som pga bestandssituasjonen anses å være truet. Årsaken til nedgangen er sammensatt, men en viktig årsak er redusert  næringstilgang for arten i dens naturlige leveområde. Dette har medført at en del individer har trukket inn mot byene for å finne mat. Den rødlistede fiskemåka er den av måkeartene som man oftest finner i bynære strøk.

 Regelverket mht forvaltning av sårbare arter er svært strengt og alle måkeartene er nå fredet. Dersom man ønsker å felle fiskemåker så er det Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) som har denne myndigheten – ikke kommunen, (se kapittel 3 i forskriften Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften) - Lovdata  ).

 I mange tilfeller skyldes måkeplager at måker har unger/egg i nærheten eller at de blir matet. I den sammenhengen er det derfor viktig at forebyggende tiltak for å hindre hekking gjennomføres før hekkesesongen starter. (Det understrekes at det ikke er lov å fjerne reir). Ofte skyldes også større ansamlinger av måker at det er spesiell tilgang på mat i området. Forebyggende tiltak i den sammenhengen er å fjerne eventuelle forekomster av mat som kan finnes i området, (ofte knyttet opp til søppeldunker etc). Se også følgende link mht tiltak for å unngå måkeproblemer: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2021/mars-2021/maker-som-braker--dette-kan-du-gjore/ . I enkelte helt spesielle tilfeller har kommunens ettersøkspersonell der det er mulig flyttet ungene til mer egnede plasser der de ikke forstyrrer. Dette betinger imidlertid at foreldrene hele tiden kan følge med på hvor ungene flyttes. En slik flytting er ikke ønskelig og ettersøkspersonellet har høy terskel for å gjøre dette. Det anbefales derfor sterkt at man gjennomfører forebyggende tiltak i stedet.

Til toppen