Brann og redning

Innhold

Brann- og feiervesenet har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

Grenland brann og redning

Kommunestyrene i Porsgrunn, Bamble og Drangedal har vedtatt å slå sammen brannvesenet i de tre kommune til en slagkraftig og robust organsasjon fom 1. januar 2020.

Les mer på gbr.no

Andre relevante nettsteder:
Lover og forskrifter
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, (DSB)
Miljødirektoratet, (MD)
Direktoratet for byggkvalitet, (DIBK)
Herøya industripark

Til toppen