Brann og redning

Innhold

Porsgrunn brann- og feiervesenet har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

Porsgrunn brann- og feiervesen har tre brannstasjoner; en hovedstasjon på Herøya, en bistasjon i Brevik og en bistasjon på Sandøya.  Ved hovedstasjonen er vi samlokalisert med industrivernet til Herøya industripark, NOKAS Beredskap A/S, samt Ambulansetjenesten i Telemark og Vestfold, avdeling Porsgrunn.

Porsgrunn brann- og feiervesen har totalt 47 heltidsansatte og 22 deltidsansatte. Brannsjef er Morten Meen Gallefos, e-post morten.meen.gallefos@porsgrunn.kommune.no, tlf. 970 58 614.

Utalarmering av innsatsstyrken skjer via Sør-Øst 110 Vestviken som er lokalisert i Tønsberg.

Det foreligger samarbeidsavtaler med Skien kommune, Bamble kommune, Kragerø kommune, og Larvik kommune samt IUA Telemark, Telemark sivilforsvarsdistrikt og Herøya Industripark A/S.

Aktuell informasjon

Grenland brann og redning
Kommunestyrene i Porsgrunn, Bamble og Drangedal har vedtatt å slå sammen brannvesenet i de tre kommune til en slagkraftig og robust organsasjon fom 1. januar 2020.

Fremtidige utfordringer:

  • Ting tyder på at vi i fremtiden vil oppleve flere naturskapte hendelser som ras, flom, større skogbranner mv.
  • Porsgrunn har blitt en kommune med lange tunneler både langs den nye jernbaneparsellen mellom Porsgrunn og Larvik samt mange veitunneler. 
  • Porsgrunn vil som de fleste andre kommuner få stadig flere eldre og andre risikogrupper ved brann (rus, psykiatri, funksjonsnedsettelser mv.). Det gir oss utfordringer både i med tanke på forebygging og beredskap.

Tilrettelegging for innsatsmannskaper:
Det er blitt utarbeidet en egen veileder som beskriver retningslinjer ved prosjektering av nybygg i kommunen.

Andre relevante nettsteder:
Lover og forskrifter
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, (DSB)
Miljødirektoratet, (MD)
Direktoratet for byggkvalitet, (DIBK)
Herøya industripark

Til toppen