Brann og redning

Innhold

Brann- og feiervesenet har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser.

Grenland brann og redning

Grenland brann og redning IKS er et interkommunalt selskap som leverer tjenester til Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn og Skien kommuner. Selskapets hovedoppgaver er brann- og redningsberedskap, forebyggende arbeid knyttet til brann- og ulykker, samt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Les mer på gbr.no

Andre relevante nettsteder:
Lover og forskrifter
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, (DSB)
Miljødirektoratet, (MD)
Direktoratet for byggkvalitet, (DIBK)
Herøya industripark

Til toppen