Båndtvang

Innhold

Det er generell båndtvang fra og med 1. april til og med 20. august. I denne tida skal hunder holdes i bånd, være inngjerdet eller innestengt.

Lov om hundehold https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=lov om hundehold

Utenfor båndtvangstiden kan hunder bare være løse når de:

  • blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller
  • er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel.

Det vil si at utenfor båndtvangstiden er det ikke tillatt å la hunden streife fritt omkring. Den skal følges og være under kontroll. Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette.

Hunder skal alltid holdes under tilsyn slik at de hindres i å drive eller forfølge vilt, jfr. likevel unntaket for jakthunder § 9 tredje ledd i Hundeloven. Kommunen kan innføre ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet. Dette er aktuelt i vintre med mye snø og kunngjøres i avisene.

Lokal forskrift

I tillegg til Lov om hundehold har Porsgrunn kommune vedtatt en egen forskrift om hundehold som pålegger båndtvang hele året visse steder.

Båndtvang hele året gjelder:

  • boligområder og handleområder
  • parker, på kirkegårder, på gravplasser
  • på og ved skoler, barnehager, lekeplasser og idrettsplasser
  • på gang- og sykkelveier
  • i maskinpreparerte skiløyper

Med boligområdet menes området som er bebygd og regulert til boligformål.

Se mer i Forskrift om hundehold, https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2018-04-19-622  Porsgrunn kommune, §3.

Til toppen