Fremtidens kompetansebehov i Porsgrunn

Innhold

I dag er det stor konkurranse om arbeidskraften og behovet vil trolig øke i fremtiden.

Porsgrunn har et bredt sammensatt næringsliv med mye industri, salg og handel. Dagens næringsvirksomhet domineres av prosessindustri, med Yara og Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics som store industriarbeidsgivere. Porsgrunn kommune er den største arbeidsgiveren.

Ifølge NHO sin medlemsundersøkelse, kompetansebarometeret, har 2/3 av medlemsbedriftene et udekket kompetansebehov i 2021. Trendene for Vestfold- og Telemark korresponderer med nasjonale undersøkelser; et stadig økende behov for kompetanse og arbeidskraft.

Porsgrunn har stort potensiale og vilje innen næringsutvikling, men dette vil være vanskelig å utføre uten tilstrekkelig arbeidskraft og kompetanse.

Stort behov for arbeidskraft

I NAV sin bedriftsundersøkelse våren 2022 varsler flere arbeidsgivere at de mangler arbeidskraft. I Vestfold og Telemark mangler det over 6000 arbeidstakere i 2022. Per 19.desember 2022 er det 206 offentlig utlyste stillinger i Porsgrunn. Antallet gjennom året varierer fra 150 – 400 stillinger.

De aller fleste utlyste stillingene etterlyser fagkompetanse eller høyskole/universitetskompetanse. I bedriftsundersøkelsen svarte 20% av de spurte arbeidsgiverne at de har hatt utlyste stillinger hvor de ikke har ansatt på grunn av manglende kompetanse. 8% svarte at de har ansatt personer med lavere kompetanse enn ønsket.

Statistikk fra SSB viser at antall arbeidstakere med grunnskole som høyeste utdanningsnivå har økt de siste årene. Dette tyder på at mange bedrifter tar inn ufaglært arbeidskraft når de ikke får tak i den kompetansen de trenger.

Det er spesielt stort behov innen helseyrker, bygg- og anleggsbransjen, teknologi- og industrifag og IKT-kompetanse. Av disse er helse- og sosialfag faggruppen med størst behov for arbeidskraft. Dette gjenspeiles i de offentlig utlyste stillingene i fylket, der 40% av stillingene er innen denne faggruppen.

Flere eldre i årene fremover

Samtidig som kompetansebehovet øker, viser framskrivninger fra SSB en økning i antall eldre i årene fremover. Det er i flere år varslet en eldrebølge som kommer til å påvirke både arbeidslivet, samfunnet, kostnader til helse og omsorg, samt mangel på arbeidskraft.

I 2022 er det i Porsgrunn 7572 personer over 65 år. Dette antallet vil ifølge prognosene øke med 49,9% frem til år 2050. I samme periode viser prognosene at antall personer under 65 år vil gå ned med over 1000 personer.

Dette tilsier at antall eldre som på sikt krever mer helse- og omsorgstjenester øker, samt at det trolig vil kreves flere ansatte og andre måter å jobbe på. Samtidig blir det færre personer i arbeidsstyrken, som vil føre til økt konkurranse om arbeidskraften.

Kompetansegapet

Til tross for et stort behov for arbeidskraft og kompetanse kombinert med lav arbeidsledighet, er det fremdeles mange som står utenfor arbeidslivet. I Porsgrunn står nesten 30% av den voksne befolkningen utenfor arbeidslivet og mottar enten en statlig eller kommunal stønad.

Fellestrekket for mange arbeidssøkere er at de har manglende kompetanse eller ikke fullført kompetanse, slik at de ikke klarer å konkurrere seg til jobber. I tillegg sliter flere i denne gruppen med å tilpasse seg arbeidslivet og går mot å bli ufør.

Forskjellen på arbeidsgivernes behov og arbeidssøkernes kompetanse kalles «kompetansegapet». Det blir svært viktig å redusere denne forskjellen i årene fremover for å ha nok arbeidskraft.

Tiltrekke ny arbeidskraft

I tillegg til å inkludere personer utenfor arbeidslivet, vil det være nødvendig å tiltrekke ny arbeidskraft til regionen for å møte det økende behovet for kompetanse og arbeidskraft. Det er derfor svært viktig å kontinuerlig utvikle og løfte fram Porsgrunn som et godt sted å både bo og jobbe i.

For å synliggjøre regionen og mulighetene som eksisterer her er det inngått et samarbeid mellom kommuner, akademia og næringslivet. Universitetet i Sørøst-Norge leder samarbeidet som består av kommunene Horten, Kongsberg og Porsgrunn, fagskolen i Viken, fagskolen i Vestfold og Telemark, samt næringsklynger og medlemsbedrifter i regionen. Samarbeidet er kalt Teknologitrianglet og har et overordnet mål om å øke regionens attraktivitet som Norges største og mest avanserte teknologi- og industriregion.

 

Til toppen