Varsel om planoppstart av reguleringsplan av Grenlandsporten, gnr 20 brn 11 mfl. i Porsgrunn kommune

Innhold

Med hjemmel i § 12-8 i Plan- og bygningsloven (PBL) varsles det at COWI AS starter på vegne av Lønnebakke Næringspark AS planarbeid for reguleringsplan av Grenlandsporten. PlanID: 2007

GRENLANDSPORTEN

Området ligger innenfor dagens reguleringsplan for Lønnebakke Næringsområde i Langangen og grenser inn mot E18 i sør. Hensikten med reguleringsplan arbeidet er å tilrettelegge for etablering av dagligvarehandel med et areal på ca. 1.500 m² på Lønnebakke.

Formannskapet har i sak 6/22, vedtatt en prinsippavklaring vedrørende etablering av dagligvare på Lønnebakke. «For å styrke Langangen som tettsted og lokalsenter er det viktig å få på plass et varig oggodt dagligvaretilbud. Formannskapet ber om at gjeldende reguleringsplan på Lønnebakke endres snarest mulig for å tillate en ordinær dagligvarebutikk.»

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes skriftlig COWI v/ Petter Andersen, Postboks 6412 Etterstad, 0605 Oslo, eller e-post til pna@cowi.com 

Kopi sendes til Porsgrunn kommune, v/ Fridrik Bergsteinsson, Pb 128, 3901 Porsgrunn.
e-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no 

Spørsmål som gjelder varsel om planoppstart rettes til Petter Andersen COWI AS, e-post: pna@cowi.com

Frist for merknad er 03.02.2023

Til toppen