Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Stridsklev lokalsenter, Porsgrunn

Innhold

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsarbeid for Stridsklev lokalsenter i Porsgrunn.

Planen har fått PlanID 2011. Rutinemessig varsles også mulig utbyggingsavtale og felles behandling av reguleringsforslag og byggesøknad, jf. pbl. § 12-15. Planarbeidet utføres av Børve Borchsenius Arkitekter AS på vegne av Porsgrunn Utvikling AS.

Hensikten med reguleringsarbeidet er i hovedsak å bidra til en utvikling av Stridsklev lokalsenter slik at området får flere sentrumskvaliteter og en bedre arealutnyttelse. Planarbeidet skal bidra til å heve attraktiviteten til lokalsenteret ved å legge til rette for:

  • Nye boliger med tilhørende anlegg
  • Næringsvirksomhet
  • En helhetlig løsning for trafikkavvikling

Planområdet ligger ved Stridsklevsenteret, rett øst for Stridsklev ring. Området benyttes i dag først og fremst til parkering. Som ledd i planarbeidet skal det avklares om det er behov for nye adkomstløsninger fra Stridsklev ring. Etablering av ny næring har som hensikt å styrke Stridsklev lokalsenter.

Hensyn til terrengstabilitet og støyforhold skal utredes og ivaretas som ledd i planarbeidet.

Det er på eiendommen gbnr. 53/267 det skal tilrettelegges for utbygging. Porsgrunn Utvikling AS har opsjon på kjøp av tomten fra Porsgrunn kommune. For en helthetlig utvikling av lokalsenteret inngår også gbnr. 53/262, 53/254 og 53/251 og deler av 53/248 i planområdet. Disse eiendommene er i privat eller kommunalt eie. Avgrensing av det 26 daa. store planområdet vises på vedlagt kartutsnitt.

Stridsklev lokalsenter planavgrensning

Oppstartmøte om plansaken ble avholdt 13.01.2023. Planlagt arealbruk vurderes å være i samsvar med kommuneplanens arealdel. Regulering / planlagte tiltak vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning, jf. KU-forskriftens §§ 6, 8 og 10.

Det vil bli arrangert et åpent orienteringsmøte om plansaken i varslingsperioden. Dette vil bli avhold på mandag 13.02.2023 kl. 18.30 på Stridsklev Fritidssenter (ungdomsklubben under svømmebassenget).

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Børve Borchsenius Arkitekter AS, v/ Ellen Aga Kildal, tlf: 90 19 92 82 / epost: eak@borveborchsenius.no.

Merknader sendes til: post@borveborchsenius.no, eller til:
Børve Borchsenius Arkitekter AS, Storgata 171, 3519 Porsgrunn.

Kopi av merknad kan sendes til: postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller til:
Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Frist for å uttale seg til dette varselet er 04. mars 2023.

Med vennlig hilsen
Børve Borchsenius Arkitekter AS
v/ Ellen Aga Kildal
for Porsgrunn Utvikling AS.

Til toppen