Varsel om oppstart av planarbeid RV 36 Skjelsvikdal-Skyggestein

Innhold

Statens vegvesen starter nå arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning for ny rv. 36 på strekningen Skjelsvikdalen i Porsgrunn kommune til Skyggestein i Skien kommune.

2020 12 01 Annonse Rv 36 Varsel Om Oppstart

Riksveg 36 har en sentral rolle i hovedvegsystemet i byområdet. Ny rv. 36 planlegges for hele strekningen fra ny E18 i Skjelsvikdalen til Skyggestein for å sikre helhetlig løsning for byområdet. Planavgrensning er vist i kartet. Målet med prosjektet er å avlaste dagens vegnett, bedre framkommeligheten og bidra til attraktiv by- og næringsutvikling. Byggingen av ny rv. 36 er avhengig av prioritering i Nasjonal transportplan (2022-2033).

I kommunedelplanarbeidet vil Statens vegvesen foreta korridorsøk. Kryssing av Porsgrunnselva på bru eller i tunnel vil være en del av søket. For å vite realismen i planleggingen vil det være nødvendig å gjennomføre oppmåling, geotekniske og geologiske undersøkelser. Før Statens vegvesen utfører undersøkelser på eiendommer, vil aktuelle grunneiere varsles med eget brev. Varselet inneholder hva som skjer på eiendommen, hensikt og tidspunkt.

Statens vegvesen skal utarbeide et planprogram. Planprogrammet fastsetter hvilke vegkorridorer og konsekvenser som utredes videre i
kommunedelplanen. En kommunedelplan setter av en korridor for ny veg (inkludert kryss og tilførselsveger), og forteller hvilke  konsekvenser vegen får for omgivelsene (miljø, trafikksikkerhet, kulturminner osv.).

Planarbeidet vil bli gjort i samarbeid med kommunene. Bystyret i Skien og Porsgrunn kommuner fastsetter planprogrammet og vedtar
kommunedelplanen.

Offentlig ettersyn - din mulighet til å påvirke

Forslag til planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning vil bli lagt ut til offentlig ettersyn, og det vil bli invitert til åpne møter. Under offentlig ettersyn kan myndigheter, interesseorganisasjoner, brukergrupper, grunneiere, beboere og privatpersoner komme med innspill. Åpne møter blir annonsert.

Spørsmål

Har du spørsmål, kan du kontakte oss på telefon eller e-post.

Mer informasjon er tilgjengelig på https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv36grenland

Varsel om oppstart av planarbeid sendes ut i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 11-12. Planen utløser krav om planprogram og konsekvensutredning etter plan og bygningsloven §§ 4-1, 14-2 og forskrift om konsekvensutredning. Rett til å foreta grunnundersøkelser er hjemlet i Matrikkellova § 41 og Oreigningslovens § 4.

Til toppen