Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv, planident 1414

Innhold

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-12 varsles det oppstart av planarbeid for kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv.

I tillegg legges planprogram for kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommunedelplan for grønnstruktur og friluftsliv omfatter hele kommunen i areal.  Det skal blant annet vurderes om grønnstrukturen og friluftslivet i Porsgrunn er variert nok, hvilken kvalitet arealene har og hvor tilgjengelige de er for innbyggere og besøkende. Målet med planarbeidet er å legge føringer for videre utvikling av kommunens grønnstruktur og friluftsområder.

I denne planprosessen ønsker vi å involvere så mange som mulig, derfor er alle lag og foreninger som er registrert på kommunens hjemmeside, tilskrevet med brev. Se liste over registrerte lag og foreninger her: https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/fritid/lag-og-foreninger/ Vi minner om at det er deres ansvar å endre kontaktinformasjonen i listen, hvis kontaktpersoner byttes ut. Endringer kan enkelt gjøres ved å logge inn på siden.

Planprogrammet er en plan for planen, og inneholder blant annet en framdriftsplan og informasjon om hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Til sist er det også listet opp forslag til utredningstemaer.

Se planprogram her.

Vi ønsker innspill på alt som kan være relevant for det videre planarbeidet, og til planprogrammet som ligger ute til høring nå. I høringsperioden bes det også om innspill på mulige egnede steder for restaurering av edelløvskog.

Fristen for innspill

Frist for innspill er 25. September 2020.
Innspill sendes til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn, eller til e-post postmottak@porsgrunn.kommune.no 

Har du spørsmål til planarbeidet, kontakt saksbehandler Marte Lifjeld på mail: marte.lifjeld@porsgrunn.kommune.no

Folkemøter

På grunn av Covid-19 er det ikke fastsatt når og hvor folkemøtene skal avholdes. Men det vil bli holdt åpne folkemøter, og informasjon om dette kommer fortløpende på kommunens hjemmesider, kommunens facebook side og i avisen.

Til toppen