Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for detaljreguleringsplan for Kirkevegen 1, Brevik (planid 837)

Innhold

Planhuset AS starter på vegne av Sannidal utleiebygg AS opp privat arbeid med reguleringsplan for Kirkevegen 1 i Brevik.

Kirkevegen 1

Samtidig legges planprogram for dette planarbeidet ut på høring. Forslag til planprogram beskriver bl.a. formålet med planarbeidet, behov for utredninger og planprosessen med frister.

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 05.02.2021. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Forslag til planprogram for planarbeidet

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å omregulere planområdet fra forretning/ næring til boligformål. Bygget har tidligere vært postkontor og trykkeri.

Det ønskes å bygge 6 leiligheter med garasje i kjeller. I tillegg skal det legges til rette for utendørs parkeringsplasser. Planen har planid 837.

I kommuneplanens arealdel 2018- 2030 er planområdet avsatt til næringsområde- nåværende. I reguleringsplan for Øya i Brevik (planid 804), er planområdet avsatt til forretning. I reguleringsplan for Brevik med indre havn og deler av øya (planid 828), berøres veg og annen veggrunn- grøntformål. Ny plan vil delvis erstatte reguleringsplan for øya planid 804 og reguleringsplan for Brevik med indre havn og deler av øya planid 828.

Planområdet er på 0,8 daa og gnr/ bnr. 81/1, 81/2, 81/151, 81/142 og 81/169 ligger innenfor eller delvis innenfor planområde.

Innspill

Har du kommentarer og innspill til planarbeidet og planprogrammet? Disse sendes innen fristen den 05.02.2021, til:

Planhuset as, Strandgata 2, 3750 Drangedal eller på e-post til oddrun@planhuset.no

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen