Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Tråholt i Porsgrunn kommune

Innhold

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Asplan Viak AS på vegne av Porsgrunn kommune starter arbeidet med detaljregulering for Tråholt.

Tråholt

Planen har fått PlanID 2004. Planområdet ligger på Tråholt og omfatter deler av gbnr 1/172 som er eid av Porsgrunn kommune.

Området som berøres er i kommuneplanens arealdel 2018-30 avsatt til næringsområde BN12.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for botilbud for mennesker med særlige behov. Reguleringsformålet vil være offentlig og privat tjenesteyting.  

Formannskapet har møte 06.10.2022, sak 58/22, vedtatt en prinsippavklaring for planområdet, der de støtter et planarbeid som legger til rette for å regulere området avsatt til næring til et område for offentlig og privat tjenesteyting.

Planen vil ikke utløse krav om konsekvensutredning, men det vil bli gjennomført naturmangfoldregisteringer som en del av planarbeidet. Arkeologisk undersøkelse vil også gjennomføres som del av planarbeidet.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS v/Lars Krugerud på telefon 408 47 395, eller ved e-post til lars.krugerud@asplanviak.no.

Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes skriftlig til Asplan Viak AS v/Lars Krugerud, Postboks 393 Sentrum, 3701 Skien, eller ved e-post til lars.krugerud@asplanviak.no.

Kopi sendes til Porsgrunn kommune, Pb. 128, 3901 Porsgrunn eller ved epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no

Frist for merknader er 15.01.2023.

Til toppen