Varsel om igangsetting av arbeid med privat detaljregulering og høring av planprogram for Beha-kvartalet i Porsgrunn

Innhold

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Sweco Norge AS på vegne av Beha-Kvartalet Eiendom AS starter arbeidet med detaljregulering for Beha-kvartalet.

BEHA Oversiktkart

Forslaget til planprogrammet legges samtidig ut på høring. Detaljreguleringsplanen har fått PlanID: 398.

Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagte oversiktskart og varslingskart som angir henholdsvis planområdets beliggenhet og avgrensning. Planområdet utgjør 46,1 daa.

Hensikten med planen er å legge til rette for revitalisering og økt utnyttelse av Beha-kvartalet, med etablering av helse-, hotell- og næringsbygg. Boligformål vil bli vurdert i planarbeidet. Bebyggelsens plassering og høyde skal harmonere og virke forbedrende på eksisterende bygningsmiljø og infrastruktur. Planarbeidet vurderes av planmyndigheten til ikke å være i samsvar med overordnet plan. Planarbeidet er derfor konsekvensutredningspliktig, jf. forskrift for konsekvensutredning § 6 punkt b) og vedlegg I punkt 24. Planprogram legges derfor på høring samtidig med oppstart av planarbeid. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planarbeidet vil pågå i tett samarbeid med Porsgrunn kommune.

Området som berøres er i kommuneplanens arealdel avsatt til forretning, kontor og industri. Det er ingen konkretiserte føringer for arealbruken spesifisert i kommuneplanens arealdel. Planforslaget vil helt eller delvis erstatte Løvenskioldsgate/Vallermyrvegen (BEHA-området) (planID: 339), Fylkesveg 32 Gimlevegen Augestadvegen (planID: 244), Gamle Urædd Stadion (planID: 367), Del av RV 36 og RV 356 begr.av Lilleelva, Håndtverksvn., Hestehavna, Bjørnhullvn., Sverdrupsgt. og Løvenskjoldsgt (planID: 321) og Myrene næringsområde (planID: 350). Det er plan 339, som er førende for arealbruken i kjernen i planområdet i dag. Den gjeldende planen hjemler formålene forretning, kontor, industri og tillater et bebygd areal (%BYA) på 60-80%, med opp til 10 m gesimshøyde. I tillegg reguleres felles infrastruktur internt i kvartalet.

Innspill og spørsmål

Det varsles samtidig oppstart av arbeider med utbyggingsavtale. Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Sweco Norge AS v/ Siv Wiersdalen på telefon 93204564 eller ved e-post til siv.wiersdalen@sweco.no. Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes fortrinnsvis på mail til siv.wiersdalen@sweco.no eller pr. brev. Postadresse: Sweco Norge AS v/ Siv Wiersdalen, Vekanvegen 10, 3840 Seljord.

Kopi sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no., ev. per brev til Postadresse: Pb. 128, 3901 Porsgrunn.

Frist for tilbakemeldinger: 11.09.2021.

Igangsettingen av planarbeidet vil også varsles på www.sweco.no under «aktuelt». Her vil referat fra oppstartsmøte og planprogram være tilgjengelige for innsyn.

Dokumenter

Lokaliseringskart
Plangrense
Referat fra oppstartsmøtet
Planprogram

Til toppen