Utvidet varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Adminiet Bryggepark

Innhold

Sweco Norge AS starter på vegne av Polly Invest AS opp privat arbeid med et utvidet planområde for detaljreguleringsplan av Adminiet Bryggepark.

Adminiet Kart

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 21.05.2021. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Bakgrunn

Det tidligere innsendte planforslag for detaljreguleringen Adminiet Bryggepark, datert 25.11.2020, ble vurdert av kommunen den 23.12.2020 til å ikke samsvare med kommuneplanens arealdel. Prinsippsak om endret arealbruk fra båthavn til bolig på nordre deler av planområdet ble fremmet for Formannskapet 25.03.2021 sak nr. 23/21

Formannskapets vedtak/innstilling

Formannskapet støtter at det innenfor varslet planområde for Adminiet bryggepark, med planID 427, kan reguleres til boligformål. Område AB2 i områdereguleringsplanen for Herøya innlemmes i planområdet for Adminiet bryggepark og omreguleres til sjø. Ved regulering av boligområdet skal det settes krav til opparbeiding av offentlig tilgjengelig nærmiljøanlegg inkl. område for bading innenfor «LNF- område – nåværende» ved Frierstranda. Det settes krav om utbyggingsavtale.

Viktige dokumenter

  1. Oversiktskart
  2. Varslingskart
  3. Varslingsbrev, datert 19.04.2021
  4. Referat fra oppstartsmøte, datert 02.04.2019
  5. Prinsippavklaring

Endret planavgrensning og beliggenhet er vist på vedlagte oversiktskart og varslingskart som angir henholdsvis planområdets beliggenhet og avgrensning. Det nye planområdet utgjør 18,5 daa. Planområdet tar for seg eiendommene gbnr 56/560 og gbnr 56/554, samt deler av eiendommene gbnr 56/1, gbnr 56/352 og gbnr 56/553.

Planarbeidet er nærmere beskrevet i vedlagt varslingsbrev.

Har du kommenter?

Disse sendes til:

siv.wiersdalen@sweco.no

eller til Sweco Norge AS v/ Siv Wiersdalen, Pb. 120, 3840 Seljord.

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Frist for tilbakemeldinger: 21. mai 2021.

Til toppen