Reguleringsplan for Solbakken - Kjerkebukta er nå godkjent

Innhold

Den 15.06.2023, i sak 33/23 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Solbakken - Kjerkebukta. Du finner også planen med vedlegg på Servicesenteret på Storgata 153.

Solbakken Kjerkebukta

Bystyrets vedtak

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12, og med henvisning til saksframlegget, vedtas forslag til reguleringsplan for Solbakken med plankart datert 07.02.18. og planbestemmelser datert 23.05.23.

Før kunngjøring legges formål kollektivholdeplass (o_KH1) inn på plankartet i Bergsbygdavegen ved fortau (o_SF), slik det fremgår av saksframlegget.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet ligger i Bergsbygda - Kjerkebukta. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Klagerett

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Klagefrist 25.08.2023.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no 

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen