Reguleringsplan for Skavråker boligområde, planID 787 er nå godkjent

Innhold

Den 15.12.2022, i sak 77/22, vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Skavråker boligområde.

Skavråker

Saksdokumenter

 1. Protokoll vedtak Bystyret sak 77/22
 2. Protokoll vedtak UMB sak 61/22
 3. Saksfremstilling sluttbehandling

Vedtatte dokumenter

 1. Plankart
 2. Planbestemmelser
 3. Planbeskrivelse

Dokumenter som fulgte som vedlegg i saken (til sluttbehandling)

 1. Reguleringsbestemmelser
 2. Forslag til planbeskrivelse
 3. Forslag til illustrasjon
 4. ROS-analyse
 5. Innkomne merknader i høringsperioden
 6. Lengdesnitt
 7. Ståsted for lengdesnitt
 8. Notat Naturmangfold
 9. Overvannsvurdering
 10. Geoteknisk notat
 11. Geologisk notat, datert 25.08.2022
 12. Geologisk notat, datert 31.08.2021
 13. Tilbakemelding fra vtfk vedrørende automatisk freda kulturminner
 14. Oppdateringsmøte, datert 07.01.2021
 15. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark frafaller innsigelsen
 16. PK Anmoder Statsforvalteren om å trekke innsigelse

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Planområdet ligger i Friervegen i Heistaddalen, hvor det tilrettelegges for 38 nye boenheter, i form av leiligheter fordelt på 6- og 8- mannsboliger.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 12.02.2023. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Marte Lifjeld på epost: marte.lifjeld@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen