Reguleringsplan for Porsgrunn sentrum sør og Down Town felt 6 er vedtatt endret etter enklere prosess

Innhold

Reguleringsendring etter enklere prosess for reguleringsplan for Porsgrunn sentrum sør (planID 383) og reguleringsplan for Down Town felt 6 (planID 387) er godkjent i Utvalg for miljø og byutvikling 11.6.2024.

Om endringen

Hensikten med planendringen er å legge til rette for et justert utbyggingsprosjekt for Down Town. Planendringen innebærer hovedsakelig endret adkomstmønster og bygningsstruktur, samt tak over eksisterende parkeringshus. I tillegg er det lagt inn mulighet for uteservering i felt ST5.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området. 

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Klagen sendes på e-post til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 19.7.2024.

Har du spørsmål?

Kontakt Hans Magnus K. Kristensen på epost hans.magnus.kasi.kristensen@porsgrunn.kommune.no 

Vedlegg

 1. Saksframlegg og vedtak fra behandling i UMB, 11.6.2024
 2. Endret plankart
 3. Endrede bestemmelser
 4. Høringsbrev til myndigheter og berørte
 5. Forslagsstillers planbeskrivelse
 6. Innkomne merknader
 7. Opprinnelig plankart planID 383, vedtatt 3.9.2015, 3.3.2020, 16.6.2020
 8. Opprinnelige planbestemmelser planID 383, vedtatt 16.6.2020
 9. Opprinnelig plankart planID 387, vedtatt 15.6.2017
 10. Opprinnelige planbestemmelser planID 387, vedtatt 15.6.2017
 11. Trafikkvurdering Cowi, datert 5.4.2024
 12. Notat om uteservering
 13. Orientering om klageadgang
Til toppen