Reguleringsplan for ny adkomst til Bassebo steinbrudd er nå godkjent

Innhold

Bassebo Steinbrudd

10.06.21 i sak 35/21vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for ny adkomst til Bassebo steinbrudd, planid 1116.

Planen med vedlegg

  1. Plankart
  2. Planbestemmelser
  3. Planbeskrivelse
  4. ROS- analyse

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Planområdet ligger i Langangen øst for Mørjevegen (Fv2980), nær grensen mot Larvik kommune, Planområdet har et areal på 28,6 daa, og ligger i et LNF-område inn mot Bassebo steinbrudd.

Hensikten med planen er å legge til rette for en mer trafikksikker og egnet driftsveg til Bassebo steinbrudd. Det foreslås en ny driftsveg fra Mørjeveien i sørøst, der det tidligere var en traktorveg. Det nye vegarealet innebærer regulering fra LNF-område og vegetasjonsskjerm til kjøreveg. Den opprinnelige adkomstvegen i gjeldende reguleringsplan planlegges omregulert til formål vegetasjonsskjerm.

Endringer i planforslaget fra høring og offentlig ettersyn frem til 2. gangs behandling

ROS-analysen er oppdatert/revidert i henhold til DSBs nyeste veileder for samfunnssikkerhet i kommuneplanens arealplanlegging (vedlegg 4). I bestemmelsenes punkt 2.1 er følgende tilføyd: «Byggeplan og gjennomføringsavtale med Vestfold og Telemark fylkeskommune inngås, før krysset bygges» (vedlegg 2). I planbeskrivelsen er plankartet på forsiden oppdatert (vedlegg 3).

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 16.07.21. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Byutvikling v/ saksbehandler Ulrikke Ryen Haakonsen

ulrikke.ryen@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen