Reguleringsplan for Njålsveg 4 og 6 er nå godkjent

Innhold

Den 11. mars 2021 i sak 14/21 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Njålsveg 4 og 6.

Njålsvei 4 Og 6

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Planområdet ligger på Vallermyrene og er cirka 4,7 dekar. Hensikten med planen er å legge til rette for boliger, minst 15 enheter. Ny bebyggelse skal ha saltak, og angitte høyder betyr 2,5 til 3 etasjer.

Planen med vedlegg

Saksfremlegg og protokoll sluttbehandling 11.03.2020

 1. Plankart 22.06.2020
 2. Planbestemmelser 01.02.2021
 3. Planbeskrivelse 01.02.2021
 4. Illustrasjonsplaner 08.06.2020
 5. Snitt 08.06.2020
 6. Sol/skygge-bilder 08.06.2020
 7. ROS-analyse 01.02.2021
 8. Miljøteknisk undersøkelse 18.11.2019
 9. Støyvurdering 14.02.2019
 10. Innspill høring og offentlig ettersyn 28.01.2021
 11. Innspill varsel om oppstart 08.06.2020
 12. Varselbrev og -annonse 07.11.2019
 13. Referat fra oppstartsmøte 01.10.2019
 14. Saksfremlegg og protokoll 1. gangs behandling 18.08.2020

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 26. april 2021.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler Elise Brændaas på epost elise.braendaas@porsgrunn.kommune.no.

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen