Reguleringsplan for gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva (planID 156) er vedtatt endret etter enklere prosess

Innhold

Den 22.08.2022, i sak 815/22, vedtok kommunen forslag til endring etter enklere prosess av «Reguleringsplan for gang- og sykkelbru over Porsgrunnselva» ved administrativt vedtak på delegert myndighet.

Om endringen

Våren 2021 ble det gjennomført en tilbudskonkurranse for bygging av ny gang- og sykkelbru som ble avlyst grunnet høy pris. For å oppnå lavere pris, endres utformingskriterier i reguleringsplanens bestemmelser § 4.7. Endringen bidrar til at man står friere når det gjelder bredde, utførelse og materialbruk. Blant annet kan det nå benyttes andre materialer enn kompositt i bruklaffene.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 20.09.2021.

Har du spørsmål?

Kontakt Byutvikling v/Hans Magnus Kåsi Kristensen på epost

hans.magnus.kasi.kristensen@porsgrunn.kommune.no

Vedlegg

  1. Administrativt vedtak, datert 22.08.2022
  2. Reviderte bestemmelser, datert 21.03.2022
  3. Opprinnelige bestemmelser, vedtatt 13.06.2019
  4. Gjeldende plankart, vedtatt 13.06.2019
  5. Varseldokumenter, inkl. forslagsstillers planbeskrivelse
  6. Innkomne merknader

 

Til toppen