Reguleringsplan for Fv 32 Bussholdeplass Sandbakken er nå godkjent! (1)

Innhold

Den 20.08.19, i sak 56/19 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Reguleringsplan for Fv 32 Bussholdeplass Sandbakken.

Fv 32 Bussholdeplass Sandbakken

Du finner også planen med vedlegg på Servicesenteret på Storgata 153.

Planområdet ligger langs fv. 32 Storgata, og omfatter ny busslomme og adkomstveg ved eksisterende rundkjøring på fv. 32 ved Hovenga.

Hensikten med planarbeidet er å etablere ny bussholdeplass på Hovenga langs fv. 32.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Saksdokumenter

  1. Plankart
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse
  4. ROS-analyse
  5. Støyrapport
  6. Geoteknisk vurderinger

Klagerett

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 29. november 2019.

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen