Reguleringsplan for Forretningsområde Dr. Munks gate, planID 260, er nå godkjent

Innhold

Den 10.12.2020, i sak 82/20, vedtok Bystyret reguleringsplan for Forretningsområde Dr. Munks gate, planID 260.

Forretningsområde Dr. Munks Gate

Planen med vedlegg

 1. Vedtatt plankart
 2. Vedtatte planbestemmelser
 3. Illustrasjonsplan
 4. Støyvurdering
 5. Snitt gjennom planområdet
 6. Geoteknisk rapport, dat.03.11.20
 7. Geoteknisk rapport, dat. 06.10.20
 8. Mottatte høringsuttalelser
 9. ROS-analyse, dat. 31.03.20
 10. Sol-skyggestudier 20.mars
 11. Planbeskrivelse, dat. 31.03.20
 12. Trafikkrapport, dat. 05.10.19
 13. Saksframl./vedtak i bystyresak 82/20

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Planområdet ligger sør for Hovenga, nærmere bestemt øst/nordøst for FV32 (Vallermyrvegen) sin rundkjøring til Dr. Munks gate i øst.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av en dagligvareforretning inkludert  parkeringsareal og areal for manøvrering og varelevering.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 12.02.2021.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne saksbehandler John Lium, john.lium@porsgrunn.kommune.no.

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Byutvikling

 

Til toppen