Reguleringsplan for Eidanger sandtak er nå godkjent

Innhold

Den 10.12.2020, i sak 83/20 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Eidanger sandtak. Du finner også planen på Servicesenteret i Storgata 153.

Planområdet ligger på Eidanger – sør for Vallemyrene, og nord for Eidanger kirke og gravlund. Planområdet er omsluttet av vegene fv32 Movegen, fv2 Ullinvegen, Schønings veg og Prestemoen.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette småskala boligutbygging med kombinasjon av flere ulike arealbruksinteresser.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 19. januar 2021.

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Med vennlig hilsen

Fridrik Ivar Bergsteinsson

Arealplanlegger

Vedlegg

Plankart, datert 25.10.20

Reguleringsbestemmelser datert 25.10.20 med endringer

Reguleringsbestemmelser datert 25.10.20

Planbeskrivelse

Illustrasjonsplan

Aksonometri modell

Fugleperspektiv

Snitt av planområdet

ROS-analyse

Naturmangfold utredning

Revidert notat naturmangfold

Vurdering av notat om naturmangfold Fylkesmannen

Grunnundersøkelser

Geoteknisk vurdering – oppfylling

LARK volum deponi

Prinsippsak - kommunens behov for gravplasskapasitet

Notat – Kapasitet for gravlegging Eidanger kirkegård

Trafikkvurdering

Eidanger kirke – temautredning kulturminne

Mulighetsstudie – Adkomst til Eidanger sandtak

Merknader offentlig ettersyn/høring

Notat – forslagsstiller merknader til foreslåtte endringer

Saksframlegg 1. gangsbehandling, UMB den 25.02.20, sak 11/20

Saksprotokoll, UMB den 25.02.20, sak 11/20

Rådmannens kommentar til merknader fra private

Saksframlegg sluttbehandling

Vedtak Bystyret

 

Til toppen