Reguleringsplan for Drangedalsvegen 13 er nå godkjent

Innhold

17.11.2022, i sak 61/22, vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Drangedalsvegen 13.

Drangedalsvegen 12

Planen med vedlegg

 1. Plankart, datert 18.10.2022
 2. Planbestemmelser, datert 18.10.22
 3. Planbeskrivelse med saksfremstilling og vedtak
 4. Illustrasjonsplan, datert 22.12.21
 5. Snitt- Spire helsepark, datert 22.12.21
 6. Trafikkanalyse, rev. 02.09.22
 7. Innkomne uttalelser til høring og offentlig ettersyn, samlet
 8. Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader, datert 05.09.22
 9. Oppsummering av merknader med rådmannens kommentarer
 10. Naturmangfold, datert 09.11.21
 11. ROS-analyse, datert 22.12.21
 12. Konsekvensutredning, virkning for sentrum, datert 22.12.21
 13. Sol- og skyggediagram, datert 22.12.21
 14. Referat fra oppstartsmøte, sign. 08.04.21
 15. Prinsippavklaring saksframlegg og vedtak 28.01.21
 16. Rapport VA Rammeplan rev. 21.10.21
 17. Innkomne merknader til varsel om oppstart
 18. Områdestabilitet 21.12.21
 19. Geoteknisk rapport 17.12.21
 20. Temarapport grunnforurensning 22.11.21

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området. Planområdet ligger på Vestsiden, i Drangedalsvegen, nord for Porsgrunns Porselensfabrikk og omfatter den aktuelle eiendommen samt noen tilgrensende bolig- og næringseiendommer. Planområdet er på ca. 20 daa.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av helsepark (kontor/ tjenesteyting) på eiendommen gbnr. 200/1441, Drangedalsvegen 13. Øvrige eiendommer i planområdet er tatt med for å kunne vurdere trafikkløsninger i omkringliggende vegnett, samt oppdatere planstatus og legge til rette for utvikling av naboeiendommene.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 30. desember 2022. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Ulrikke Ryen på e-post: ulrikke.ryen@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen