Reguleringsplan for Deponi av rene masser i Pasadalen er nå godkjent

Innhold

Den 08.09.2022, i sak 44/22 vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Deponi av rene masser i Pasadalen.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Beskrivelse av planarbeidet

Området som planlegges oppfylt ligger nord for Tveitanvegen, hvor Norsk Gjenvinning Industri AS har sitt anlegg i Pasadalen, og sør for Enger-området. Planområdet utgjør ca. 18.900m².

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av kommunalt massedeponi bestående av ikke-forurensede masser i Pasadalen. Massene som er tenkt deponert her vil være fra kommunale anleggsprosjekter.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Klagefrist 21. oktober 2022. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Fridrik Bergsteinsson – fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg

 1. Plankart datert 10.06.21
 2. Reguleringsbestemmelser datert 07.07.22
 3. Planbeskrivelse datert 07.07.22
 4. ROS-analyse
 5. Naturtypekartlegging
 6. Områdestabilitetsvurdering
 7. Miljø og overvann
 8. Resultat av arkeologisk registrering
 9. Arkeologisk registrering
 10. Varsel om planoppstart
 11. Merknader – samlet
 12. Merknader oppsummert, med forslagsstillers vurdering
 13. Vedtak Bystyret 
 14. Vedtak UMB sluttbehandling
 15. Saksframlegg sluttbehandling
 16. Vedtak UMB 1 gangs behandling
 17. Saksframlegg 1. gangs behandling
Til toppen