Reguleringsplan for Blåbæråsen hytteområde er nå godkjent

Innhold

16.juni 2022, i sak 36/22, vedtok Bystyret forslag til reguleringsplan for Blåbæråsen hytteområde.

Blåbæråsen

Planen med vedlegg

 1. Vedtak Bystyret, 16.06.2022
 2. Vedtak UMB, 31.05.2022
 3. Saksframlegg sluttbehandling
 4. Plankart, datert 08.10.21, sist endret 01.11.21
 5. Planbestemmelser datert 14.12.21, sist endret 29.04.22
 6. Planbeskrivelse, datert 08.10.21, sist endret 14.12.21
 7. Illustrasjonsplan, datert 08.10.21
 8. Terrengsnitt
 9. Alle innkomne merknader ved høring
 10. Rådmannens oppsummering og kommentarer til høringsuttalelsene
 11. Fotomontasjer
 12. Oppdatert notat om områdestabilitet datert 22.04.22
 13. Landskapsanalyse
 14. Notat om skredfare
 15. ROS-analyse, datert 08.10.21 endret 05.11.21
 16. Vedtak UMB, 25.01.2022
 17. Saksframlegg 1.gangsbehandling

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Planområdet ligger i Bergsbygda ved Eidangerfjorden, sørøst for Brønnstadbukta og nordøst for Seivall (seilforeningen). Planområdet er 65,9 daa og inngår i gbnr. 35/1 og 35/7. Området er i kommuneplanens arealdel i hovedsak avsatt til framtidig fritidsbebyggelse. Del av planområdet mot nordvest er vist som nåværende LNF-område. Området ligger utenfor 100-metersgrensen mot sjø, med unntak av en mindre del i vest som ikke planlegges bebygget. Med unntak av en eksisterende hytte er planområdet ubebygd.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ny fritidsbebyggelse i tråd med føringer gitt i kommuneplanens arealdel. Det planlegges 25 nye frittliggende hyttetomter innenfor planområdet.

Klagerett

Vedtaket kan påklages. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn innen 19. august 2022. 

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne Ulrikke Ryen på ulrikke.ryen@porsgrunn.kommune.no

Mer om kunngjøring av godkjente planer finner du i plan- og bygningslovens § 12-12.

Til toppen