Reguleringsendring for Heistad sentrum er nå godkjent

Innhold

Den 23.11.2021 i sak 73/21 vedtok Utvalg for miljø og byutvikling (UMB) forslag til endring av reguleringsplan for Heistad sentrum (planID 775), jf. plan- og bygningsloven § 12-14.

Om endringen

Planområdet ligger på Heistad. Hensikten med endringen er optimalisering av planen i form av mindre justeringer i plankart og bestemmelse. Disse er i hovedsak knyttet endring i byggehøyder, utforming av bydelstorg, innhold i 1. etasje innenfor områder SE1 og SE3, justering av trase for g/s-veg langs Breviksvegen, samt opprydding i noen feil og uklarhet i reguleringsbestemmelsene.

Hva betyr vedtaket?

Vedtaket betyr at reguleringsplanen nå er rettskraftig endret og kan brukes som grunnlag for å søke om nye byggetiltak i området.

Klagerett

Vedtaket kan påklages etter forvaltningsloven § 28, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9. Hvis du ønsker å klage skal klagen først sendes skriftlig til virksomhet for Byutvikling. Virksomheten skriver da en sak til Utvalg for miljø- og byutvikling som tar stilling til klagen. Klagen sendes helst på epost til postmottak@porsgrunn.kommune.no, eller pr. post til Porsgrunn kommune, Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Har du spørsmål?

Kontakt Fridrik Ivar Bergsteinsson på epost fridrik.bergsteinsson@porsgrunn.kommune.no

Med vennlig hilsen

Fridrik Ivar Bergsteinsson - Arealplanlegger

Vedlegg

1 Planbeskrivelse av endringen_775
2 Plankart Heistad sentrum_775
3 Reguleringsbestemmelser 02.11.21
4 Områdestabilitet
5 Områdestabilitet Kontrollnotat
6 Landskapssnitt
7 Situasjonsplan med snitthenvisninger
8 Illustrasjon endringer
9 Sol-skygge diagram
10 Forslagsstiller kommentarer til merknader
11 Varslingsbrev om mindre endring
12 Merknader
13 saksframlegg
14 Vedtak UMB

Til toppen