Områderegulering for Knutepunkt Porsgrunn, planID 397 – Oppstart av planarbeid og høring av planprogram

Innhold

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for områdereguleringsplan med konsekvensutredning for Knutepunkt Porsgrunn.

Knutepunkt Porsgrunn

I tillegg sendes forslag til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planarbeidet er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning.

Hensikten med planen er å utvikle et knutepunkt med gode løsninger for transport og mobilitet, attraktive byrom, sentrumsnære boliger og høy tetthet av arbeidsplasser. Dette er i tråd med vedtak i Utvalg for miljø og byutvikling, sak 49/21 den 24.08.2021. Oppstartsmøte ble avholdt 03.05.2021 (referat i vedlegg 2).

Planområdet

Planområdet er ca. 400 daa i utstrekning og omfatter eksisterende kollektivknutepunkt med togstasjon og bussterminal med omkringliggende områder langs jernbanen og Fv. 32.

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til blant annet sentrumsformål, boligbebyggelse, næring, offentlig og privat tjenesteyting, park, naturområde, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Planprogram

I forslag til planprogram (vedlegg 1) gjøres det rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Følgende utredningstemaer er foreslått i planprogrammet:

  • Naturmangfold
  • Byutvikling
  • Mobilitet
  • Landskapsbilde

I tillegg redegjør planprogrammet for opplegg for medvirkning. Planlegging av Knutepunkt Porsgrunn forventes å ha stor interesse for mange i Porsgrunn. I forbindelse med planoppstart skal det derfor arrangeres et åpent folkemøte. Mer informasjon om dette annonseres senere.

Gjeldende reguleringsplaner

Ny plan vil helt eller delvis erstatte flere eksisterende reguleringsplaner. Liste over berørte planer finnes i forslag til planprogram.

Parallell prosess

Sweco Norge AS har på vegne av Beha-Kvartalet Eiendom varslet oppstart av detaljregulering av BEHA-kvartalet, som ligger innenfor planområdet. Dette for å sikre framdriften for egne utbyggingsplaner. De åpner likevel for muligheten for at BEHA-kvartalet inngår i områdereguleringsplanen for knutepunktet hvis de ser det som hensiktsmessig.

Har du innspill til det igangsatte planarbeidet og/eller forslaget til planprogram?

Eventuelle innspill kan sendes til Byutvikling på e-post til postmottak@porsgrunn.kommune.no eller per post til Byutvikling, Postboks 128, 3901 Porsgrunn.

Fristen for innspill er 13.10.2021.

Plandokumentene kan også sees på Servicesenteret i Storgata 153.

Vedlegg

  1. Forslag til planprogram
  2. Referat fra oppstartsmøte

 

Til toppen