Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for ny fergekai på Sandøya

Innhold

Feste Grenland AS starter på vegne av Porsgrunn kommune opp privat arbeid med reguleringsplan for ny fergekai på Sandøya.

Sandøya

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 6. mars 2020. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. referat fra oppstartsmøte
  2. varselbrev
  3. varslingskart

Beskrivelse av planarbeidet

Området er i dag uregulert, og hensikten med planarbeidet er å regulere areal for ny fergekai på Sandøya, planID er 913. Behovet for ny fergekai kommer av at Brevik fergeselskap IKS oppgraderer til nye el-ferger med større kapasitet. Planområdet er på ca 16 daa og er i gjeldende kommuneplan avsatt til havneformål og til bruk og vern av sjø og vassdrag. Berørte hensynssoner er bevaring naturmiljø, farled og flomfare.


Har du kommentarer?

Disse sendes til: Feste Sør AS, v/ Aslaug Norendal, postboks 120, 3901 Porsgrunn, eller epost an@feste.no

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen