Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Moheim Prestmoen

Innhold

Landskapsarkitekt John Lie starter opp, på vegne av PHI AS privat arbeid med reguleringsplan for Prestmoen Moheim.

Moheim Prestmoen

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen 10.01.2021. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næringsvirksomhet på eiendommen gnr/bnr 43/393 og del av gnr/bnr 43/343. Reguleringsplanen berører også deler av vegen Prestmoen gnr/bnr 43/344 og deler av jernbanetraseen gnr/bnr 501/2. Planområdet er ca 20 daa og ligger på Prestmoen, Moheim. Planen har planID 654. Det varsles også mulig forhandling om utbyggingsavtale i henhold til § 17-4 i plan- og bygningsloven.  Planen vil erstatte reguleringsplan “del av Moheimområdet” planID 618. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Har du kommenter?

Disse kan sendes på epost til john.lie@online.no, eller pr. brev til Landskapsarkitekt

John Lie – Porsgrunnsvegen 190, 3735 Skien innen 10.01.2021.

Kopi av uttalelse kan sendes til:

postmottak@porsgrunn.kommune.no
eller til Porsgrunn kommune, Postboks 128, 3901 Porsgrunn

Til toppen