Nå settes det i gang privat planarbeid for reguleringsplan for Lunderingen 1-5 (planid 2002)

Innhold

Prosjektil Sør AS starter på vegne av CRG Invest AS opp privat arbeid med reguleringsplan for Lunderingen 1-5. Planen har fått planid 2002.

Det betyr at hvem som helst har mulighet til å komme med synspunkter om det kommende planarbeidet fram til fristen den 09.09.2022. Mer om oppstartsvarsling finner du i plan- og bygningslovens § 12-8.

Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, i samsvar med PBL §17.

Viktige dokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte
  2. Oversiktskart
  3. Planavgrensning

Beskrivelse av planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for transformasjon fra industriområde til boligområde (småhusbebyggelse), med parkering og lekeplass.

Eiendommene er i dag benyttet til næring.

Ny plan vil erstatte helt eller delvis følgende planer:

Plan ID 732 Lundejordet, gnr 67/bnr 3 m.fl. Godkjent 19.09.1985.

Plan ID 707 Lunde Øvre. Godkjent 15.12.1966.

Plan ID 718 Parsell av E18 fra Heistad til Øvre Lunde: Godkjent 30.07.1975.

Området som berøres er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav til konsekvensutredning.

Planområdet og beliggenhet er vist på vedlagte oversiktskart og varslingskart som

angir henholdsvis planområdets beliggenhet og avgrensning. Eiendommene som planlegges endret fra industriformål til boligformål er gbnr. 67/337, 67/336, 334, 332, og 131.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Prosjektil Sør AS ved Per Helge Ollestad på telefon 97537951 eller ved e-post til per.helge.ollestad@prosjektil.no

Innspill/merknader som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes til:

Prosjektil Sør AS, Trommedalsvegen 241, 3735 Skien eller som e-post til per.helge.ollestad@prosjektil.no   

Kopi av uttalelse kan sendes til Porsgrunn kommune, Virksomhet Byutvikling, pb. 128, 3901 Porsgrunn eller ved postmottak@porsgrunn.kommune.no


Frist for tilbakemeldinger: 09.09.2022

Til toppen